เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
อ่าน: 3519 เรื่องราวเกี่ยวกับคาถาชินบัญชร
อั๊ด
บุคคลทั่วไป
 เมื่อ 08 พ.ย. 01, 08:14

อยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับคาถาชินบัญชร เช่น ประวัติ ความเป็นมา ตำนานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
รบกวนผู้รู้ทุกท่านให้คำชี้แนะด้วยครับ
บันทึกการเข้า
อั๊ด
บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 1  เมื่อ 08 พ.ย. 01, 18:36

ข้อมูลเพิ่มเติม

จาก http://i.am/adwin' target='_blank'>http://i.am/adwinพระคาถาชินบัญชร

สมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี)

เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรให้ ตั้งนะโม ๓ จบ

แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จด้วยคำว่าปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง

อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตัง สุตตะวา

อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ๑ ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา .

๒ ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา .

๓ สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร .

๔ หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก .

๕ ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก .

๖ เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโว .

๗ กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร .

๘ ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ .

๙ เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา .

๑๐ ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง .

๑๑ ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา .

๑๒ ชินนาณา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา

วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา .

๑๓ อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร .

๑๔ ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล

สะทาปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา .

๑๕ อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ ฯ
บันทึกการเข้า
อั๊ด
บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 2  เมื่อ 08 พ.ย. 01, 18:39

ข้อมูลเพิ่มเติม

จาก http://i.am/adwin' target='_blank'>http://i.am/adwin (ไม่ใช่โฮมเพจของผมครับ)คำแปลพระคาถาชินบัญชร   พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์

ผู้ทรงพิชิตพระยามาราธิราช ผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหะแล้ว

เสวย อมตรสคือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ

 เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง

มี 28 พระองค์ คือ พระผู้ทรงพระนามว่าตัณหังกรเป็นอาทิ

พระพุทธเจ้าผู้จอมมุณีทั้งหมดนั้น

ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะ

พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสาลีบุตรอยู่เบื้องขวา

พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกญทัญญะอยู่เบื้องหลัง

พระอานนท์กับพระลาหุลอยู่หูขวา

พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

มุณีผู้ประเสริฐ คือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยศิริ

ดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

พระเถระกุมาระกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ

มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ

พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะและพระสีวะลี

พระเถระทั้งห้านี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรส

เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย

แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์

ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา

พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง   

พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร

เป็นเครื่องกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมานี้

ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนาชนิด

มีสีลาทิคุณอันมั่นคง คือ สัตตะปราการ

เป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครอง ๗ ชั้น

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอานันตะชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ

เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชร แวดวงกงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายในและภายนอกอันเกิดแค่โรคร้าย

คือโรคลมและโรคดีเป็นต้น  เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาจไปอย่าได้เหลือ

ขอพระมหาบุรุษทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น

จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชร

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักษ์รักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาล

ด้วยคุณานุภาพแห่งสัจจธรรม

จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ

ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า   ชนะข้าศึกศัตรู

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวง

ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ

และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรัญดรเทอญ
บันทึกการเข้า
นกข.
บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 3  เมื่อ 08 พ.ย. 01, 20:14

ผมเข้าใจว่าพระคาถาชินบัญชรเป็นบทร้อยกรองภาษาบาลีของเก่าที่มาแต่ทางลังกา เจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านค้นพบในตำราที่มาจากเมืองนั้นแล้วก็ปรับปรุงแต่งเพิ่มเติมเป็นพระคาถาฉบับที่เราสวดกันนี้ แปลออกมาแล้วความหมายดีเป็นมงคลดีตามที่ความเห็นที่ 3 คัดมานี่แหละครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.031 วินาที กับ 17 คำสั่ง