อธิบายการถอดกลโคลงจากกระทู้ ๕๒๐

<< < (2/2)

เทาชมพู:
โคลงกลอักษรถอยหลังเข้าคลอง
ต้องใช้คำเอกโทษโทโทษ ๑ ที่ และวรรคสุดท้ายเป็นโคลงดั้น
วิธีถอดคือการถอยหลังคำในบาทแรกลงในบาทต่อไป

ฟ้าเจิดพลันสว่างแผ้วผ่องจันทร์
สุดสว่างล่า(หล้า)เฉิดฉันเด่นโลก

เฉลยการถอดคำ
ฟ้าเจิดพลันสว่างแผ้ว...........ผ่องจันทร์
[จันทร์ผ่องแผ้วสว่างพลัน.......เจิดฟ้า] (ถอยหลังจากบาทแรก )
พราวสว่างล่าเฉิดฉัน.............เด่นโลก
[โลกเด่นฉันเฉิดหล้า...............สว่างพราว](ถอยหลังจากบาทที่สาม)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว