เครื่องหมายอะไร

<< < (61/109) > >>

konkao:
หมายถึงอะไรครับเข็มนี้

werachaisubhong:
เข็มพระราชทานเสือป่าในราชการที่๖ พร้อมแพรแถบรามาธิบดี

werachaisubhong:
เหรียญการประชุมกองเสียป่า รศ.130

werachaisubhong:
เข็มหมั่นเรียน
ในปีพ.ศ.2465 พระราชทานเข็มหมั่นเรียนแทนหนังสือเพื่อให้ผู้ที่หมั่นเรียนประดับเหรียญเป็นเครื่องเชิดชูการหมั่นเรียน
ลักษณะของเข็มหมั่นเรียนนี้เป็นเข็มรูปพระมนูแถลงสาร มีอักษรว่าหมั่นเรียน พ.ศ. (ตามปี) ที่ได้รับพระราชทานอยู่ใต้แท่น มีสักหลาดสีน้ำเงินกรุด้านหลังเป็นเครื่องประดับ สำหรับติดที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าเบื้องขวา
โดยลำดับขั้นของเข็มจะมี4ขั้นดังนี้
ขั้นที่1 เข็มทองคำลงยา สำหรับนักเรียนที่หมั่นเรียนติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปี
ขั้นที่2 เข็มทอง สำหรับนักเรียนที่หมั่นเรียนติดต่อกันตั้งแต่3ปี
ขั้นที่3 เข็มเงิน สำหรับนักเรียนที่หมั่นเรียนติดต่อกันตั้งแต่ 2ปี
ขั้นที่4 เข็มทองแดง  สำหรับนักเรียนที่หมั่นเรียนตั้งแต่ 1 ปี
โดยนักเรียนจะขึ้นถึงขั้นต่อไปได้นั้นต้องได้รับพระราชทานรางวัลติดต่อกันทุกปี หากขาดในปีใดต้องนับหนึ่งใหม่
น.ร.ร. อนันต์ (หิรัญเวทย์)  หิรัญญะชาติธาดา เป็นนักเรียนราชวิทยาลัยคนเดียวในโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานเข็มหมั่นเรียนจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง4ครั้ง4เหรียญนับตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2465 ,2466,2467และ2468อันเป็นปีสุดท้ายของโรงเรียนราชวิทยาลัยในสมัยที่ 3 ครับ

werachaisubhong:
เข็มนภาธิปัตย์
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จะได้รับพระราชทานเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะเรียกว่า “เข็มนภาธิปัตย์” ทำด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปดาว ๕ แฉกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร มีครุฑพ่าห์ขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร สูง ๒ เซนติเมตร อยู่บนช่อชัยพฤกษ์สีทอง ๒ ข้างๆ ละ ๙ ใบ ติดอยู่กึ่งกลางดาว ยอดมงกุฎของครุฑอยู่ทางแฉกยอดของดาว ด้านหลังของเข็มให้สลักยศ ชื่อ และชื่อสกุล ของผู้มีสิทธิประดับไว้ด้วย
ภารกิจของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ฯ ได้บ่งไว้ในลักษณะของเข็ม “นภาธิปัตย์” หรือดาว ๕ แฉก ซึ่งหมายถึงการวางแผน การจัด การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม สำหรับครุฑนั้น เป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ จึงมีความหมายรวมว่านายทหารฝ่ายเสนาธิการทุกคนพร้อมที่จะรับใช้องค์พระมหากษัตริย์ ด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดี
ผู้มีสิทธิประดับเข็มนภาธิปัตย์ นอกจากจะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ฯ แล้ว ผู้มีสิทธิประดับอื่น ๆ ประกอบด้วย ข้าราชการกองทัพอากาศที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ หรือสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาเทียบได้ไม่ต่ำกว่า หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเสนา ธิการทหารอากาศฯ (การพิจารณาเทียบหลักสูตรเป็นหน้าที่ของกรมกำลังพลทหารอากาศ) และบุคคลที่กองทัพอากาศเห็นสมควรมอบเข็มนภาธิปัตย์ให้เป็นกิตติมศักดิ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว