ประวัติผู้เชี่ยวชาญด้านนาฎดุริยางคศิลป์

<< < (5/5)

Wandee:


ขออภัยที่ขาดงานไปหลายวัน     เอกสารรวบรวมไว้แล้วค่ะ      มีความปลาบปลื้มที่ได้อ่านและคัดลอก ประวัติของครูศิลปินมาลง

จะพยายามปะติดปะต่อไว้เพื่อท่านที่ไม่ได้อ่านหนังสือที่กรมศิลปากรทำ  ยังมีเล่มอื่น ๆ ที่พอมีประโยชน์จะได้นำมาเล่าสู่กันฟัง


ประวัติของ นาย หยัด  ช้างทอง (ต่อ)

      ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖   นายหยัด  ช้างทอง และศิลปินอาวุโสของกรมศิลปากร อีก ๓ คน  คือ นายอร่าม อินทรนัฎ   นายอาคม  สายาคม

และนายยอแสง  ภักดีเทวา  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ   จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้รับมอบท่ารำหน้าพาทย์

องค์พระพิราพ   ซึ่งเป็นหน้าพาททย์สูงสุดและมีคความศักดิ์สิทธิ์ในทางนาฎศิลปไทย    จากนายรงภักดี (เจียร  จารุจรณ ) 

ณ โรงละครพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๐๖


      ต่อมานายอร่าม อินทรนัฏ   นายอาคม  สานาคม  และนายยอแสง ภักดีเทวา  ถึงแก่กรรม   ผู้ที่สามารถจะรำเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ

 จึงเหลือเพียง ๒ คน  คือ นายรงภักดี (เจียร  จารุธรรม) และนายหยัด  ช้างทอง    แต่นายรงภักดี(เจียร  จารุจรณ)  ก็ชรามาก  จนไม่สามารถจะรำได้   

จึงเหลือแต่นายหยัด   ช้างทองแต่ผู้เดียว    แต่ถ้าปล่อยเวลาให้ผ่านไป  นายหยัด  ช้างทองคงจะรำไม่ได้        เมื่อพระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบ

ฝ่าละอองธุลีพระบาท    จึงทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ  ให้นาฎศิลปินโขนฝ่ายยักษ์ของกรมศิลปากร ๗ คน   เข้ารับการต่อกระบวนรำหน้าพาทย์

องค์พระพิราพ  ณ ​ศาลาดุสิดาลัย   พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗        ในการต่อกระบวนรำหน้าพาทย์

องค์พระพิราพครั้งนี้       นายหยัด  ช้างทอง ได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยนายรงภักดี (เจียร  จารุจรณ)  จนนาฎศิลป์โขนฝ่ายยักษ์ทั้ง ๗ คน  สามารถรำเพลง

หน้าพาทย์องค์พระพิราพหน้าพระที่นั่ง  ได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด


       นายหยัด  ช้างทอง  จึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา

มีความรู้ความสามารถยิ่งในการแสดงนาฎศิลป์โขน (ยักษ์) ยากที่จะผู้ใดเปรียบเทียบได้    เป็นผู้เสียสละ  และอุทิศตนเพื่อศิลปะการแสดงโขนอย่างแท้จริง

ได้รับการยกย่องชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์ - โขน)  พ.ศ. ๒๕๓๒
 

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว