เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 [2] 3 4 5
  พิมพ์  
อ่าน: 153764 นามสกุลจากราชทินนาม
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 15  เมื่อ 16 มิ.ย. 10, 08:47

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๒๔ มกราคม ๒๔๘๕  (ตอนที่ ๓)


๑๑๑.ขุนจันทรเวชชสมาน  (เจือ  จันทรสมาน)- จันทรเวชชสมาน
๑๑๒.หลวงเทพวรสันต์  (เทพ  จันทน์ยิ่งยง)- วรสันต์
๑๑๓.ขุนอภิจิตสุรทัณฑ์  (โชติ  คำเทศ)- อภิจิต
๑๑๔.ขุนพิสิฐนนทเดช  (บุญมี  มกรเสน)- พิสิฐนนทเดช
๑๑๕.ขุนเนมิตรมานสุข  (เยื้อน  หนูนิมิต)- เนมิตรมานสุข
๑๑๖.ขุนอาทรนิคมรัฐ  (อาทร  พงศ์หิรัญ)- นิคมรัฐ
๑๑๗.ขุนนครประศาสน์  (จำเนียร  ภาณุทัต)- นครประศาสน์
๑๑๘.หลวงสุทธิการนฤนัย  (เหมือน  จันตาทิพ)- สุทธิการนฤนัย
๑๑๙.หมื่นอสนีฟาดสาย  (ยา  อเนกานนท์)- อสนีฟาดสาย
๑๒๐.หลวงอักษรสารกิจ  (อักษร  บุญตาณา)- อักษรสารกิจ๑๒๑.ขุนปราสัยระบิน (แสวง  สัดจอง)- ปราสัยระบิน
๑๒๒.ขุนประยูรโภคราช (เชื้อ  ยิ้มประยูร)- ประยูรโภคราช
๑๒๓.ขุนทวีติยารักษ์ (สมทพ  เนตร์พันธุ์)- ทวีติยารักษ์
๑๒๔.ขุนเจนศุภการ (จรูญ  จีนารัตน์)- เจนศุภการ
๑๒๕.ขุนวิจิตรจรรยา (ไพจิตร   โพธิตาปนะ)- วิจิตรจรรยา
๑๒๖.ขุนอุปรักษ์คณานนท์ (พร้อย  ศิกษมัต)- อุปรักษ์คณานนท์
๑๒๗.หลวงยันตรกิจโกศล (วารี  ลีละยูวะ)- ยันตรกิจโกศล
๑๒๘.ขุนภักดีผดุงแดน (ประสิทธิ์  ธนมณีพันธุ์)- ภักดีผดุงแดน
๑๒๙.ขุนชาญอักษรนิตย์ (เกษม  โกฏิยูวะ)- ชาญอักษรนิตย์
๑๓๐.นายพลเรือตรี  พระยาศรยุทธเสนี (กระแส  ประวาหะนาวิน)- ศรยุทธเสนี
 


๑๓๑.ขุนภัทรมานพสารรักษ์ (แสวง  ภัทรมานพ)- ภัทรมานพสารรักษ์
๑๓๒.ขุนชิตตรงธรรม (ชิต  ดัตตรงธรรม)- ชิตตรงธรรม
๑๓๓.หลวงวัชรีเสวิน (ชิด  บุนนาค)- วัชรีเสวิน
๑๓๔.หลวงวิมลโลหการ (ศิริ  ซื่อสงวน)- วิมลโลหการ
๑๓๕.ขุนประดิษฐรัฐเขตต์ (ประดิษฐ  ตันธิกุล)- ประดิษฐรัฐเขตต์
๑๓๖.หลวงวิเชียรธาตุการ (เพรียว  สมวิเชียร)- วิเชียรธาตุการ
๑๓๗.หลวงสุทธิภาศนฤพนธ์ (ภุมรา  ปิยะรัตน์)- สุทธิภาศนฤพนธ์
๑๓๘.ขุนจรุงรัชฎกิจ (จรุงรัชฎ์  เจิมจรุง)- จรุงรัชฎกิจ
๑๓๙.ขุนพิมลอักษร (ผ่อง  วงษ์พิทักษ์)- พิมลอักษร
๑๔๐.หลวงเจริญฤทธิศาสตร์ (เจริญ  ราศีสวัสดิ์)- เจริญฤทธิศาสตร์๑๔๑.พระประสงค์เกษมราษฎร์ (ประสงค์  สุวรรณคุปต์)- เกษมราษฎร์
๑๔๒.นายพันตรี  หลวงขจรกลางสนาม (ขจร  มกรสุต)- ขจรกลางสนาม
๑๔๓.ขุนพูนสวัสดิ์ศึกษากร (สิน  พูลสวัสดิ์)- พูลสวัสดิ์
๑๔๔.นายร้อยเอก  ขุนวิมลสรกิจ (วิมล  เก่งเรียน)- วิมลสรกิจ
๑๔๕.พระดุลยรัตน์พจนาท (ถนอม  สุขกิจ)- ดุลยรัตน์พจนาท
๑๔๖.หลวงธำรงราชนิติ (ทัด  อากาศวิภาต)- ธำรงราชนิติ
๑๔๗.ขุนศิลปกรพิศาล (สำรวย  ศิริลักษณ์)- ศิลปกรพิศาล
๑๔๘.ขุนวิเศษกสิกิจ (กฤษ  อุปผล)- วิเศษกสิกิจ
๑๔๙.พระพิทักษ์ไพรวัน (เฮง  อึงวิโรจน์)- พิทักษ์ไพรวัน
๑๕๐.ขุนศรีศรากร (ชลอ   ศีธนากร)- ศรีศรากร
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 16  เมื่อ 16 มิ.ย. 10, 08:51

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๒๔ มกราคม ๒๔๘๕  (ตอนที่ ๔)


๑๕๑.พระยาอนุวัตน์วนรักษ์ (หว้า  สุทธิสุวรรณ์)- วนรักษ์
๑๕๒.หลวงสมานวนกิจ (เจริญ  ดีอนันต์)- สมานวนกิจ
๑๕๓.นายพันตรี  หลวงรอนไพริน (เจิม  จันทรสมาน)- รอนไพริน
๑๕๔.นายนาวาตรี  หลวงกลกิจกำจร (ถมยา  รังคะกลิน)- กลกิจกำจร
๑๕๕.หลวงศีลธรวิสุทธิ์ (อ่อน  ศีลธร)- ศีลธรวิสุทธิ์
๑๕๖.นายร้อยโท  หลวงแพรวประทีปฉาย (อาด  สันทัดการ)- แพรวประทีปฉาย
๑๕๗.หลวงพิศลย์สารนิติ (ผิว  บุรณสิงห์)- พิศลย์สารนิติ
๑๕๘.หลวงศรีสัตยารักษ์ (ประศักดิ์  เปารศรี)- ศรีสัตยารักษ์
๑๕๙.ขุนทวีธนากร (พูล  วงษ์สวัสดิ์)- ทวีธนากร
๑๖๐.ขุนประกาศวุฒิสาร (ประกาศ  เหมะบุตร)- ประกาศวุฒิสาร๑๖๑.หลวงวรวิทย์สัตถญาณ (ฉาย  ชวกุล)- วรวิทย์สัตถญาณ
๑๖๒.หลวงบริหารวนเขตต์ (ฉัตร์  ชูเกียรติ)- บริหารวนเขตต์
๑๖๓.พระตีรณสารวิศวกรรม (ตี๋  ศรีสุข)- ตีรณสาร
๑๖๔.หลวงศรีภาษะเวทิน (สิริ  สิริสิงห์)- ภาษะเวทิน
๑๖๕.หลวงภารสาร (เฟื่อง  นาวาชีวะ)- ภารสาร
๑๖๖.ขุนเชี่ยวพิทยาการ (เซ่งง่วน  บุญสมบัติ)- เชี่ยวพิทยาการ
๑๖๗.หลวงบุญปาลิตวิชชาสาสก์ (บุญเลี้ยง  บุณยุปการ)- บุญปาลิต
๑๖๘.ขุนกิติเวทย์ (พัฒน์  บุญญะภุมมะ)- กิติเวทย์
๑๖๙.ขุนจำนงพิทยประสาท (เสนอ  ฉลองวิทย์)- จำนงพิทยประสาท
๑๗๐.ขุนจรรยาวิศุทธ (สินธุ์  สุขะปิณฑะ)- จรรยาวิศุทธ๑๗๑.ขุนวิรุฬห์จรรยา (จันทร์  เงินมาก)- วิรุฬห์จรรยา
๑๗๒.ขุนวิศาลจรรยา (ละม้าย  คงคานนท์)- วิศาลจรรยา
๑๗๓.ขุนจรรยาวิจักษณ์ (แฉ่ง  ศกุนะรัต)- จรรยาวิจักษณ์
๑๗๔.ขุนศาตรสุนทร (จำรัส  นาราคาม)- ศาสตรสุนทร
๑๗๕.ขุนทรงวรวิทย์ (เม้น  สุวรรณประภา)- ทรงวรวิทย์
๑๗๖.หลวงชุณหกสิการ (ชุณห์  อ่องระเบียบ)- ชุณหกสิการ
๑๗๗.หลวงศรีอมรญาณ (ชัยศรี  อมร)- ศรีอมร
๑๗๘.พระชำนาญอนุสาสน์ (ทอง  โคปาลสุต)- ชำนาญอนุสาสน์
๑๗๙.ขุนพิสณฑ์สังฆกิจ (อรุณ  เมฆอรุณ)- พิสณฑ์
๑๘๐.พระเพาะนิสัยชอบ (เชื้อ  รัชตรัตน)- เพาะนิสัยชอบ๑๘๑.ขุนเกษมรัชดารักษ์ (แปลก  กรเกษม)- เกษมรัชดารักษ์
๑๘๒.ขุนสุรินทรสมบัติ (บุญลือ  ทิพยะวัฒน์)- สุรินทรสมบัติ
๑๘๓.ขุนสิทธิรสธรรม (สุมน  แก้วดิลก)- สิทธิรสธรรม
๑๘๔.พระพรหมพิจิตร (พรหม  ลาภานนท์)- พรหมพิจิตร
๑๘๕.หลวงสมานไมตรีรักษ์ (พิศ  วิเศษรัตน์)- สมานไมตรีรักษ์
๑๘๖.หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (บริบาล  อินทุวงษ์)- บริบาลบุรีภัณฑ์
๑๘๗.ขุนธรรมาภิมณฑ์ (พุฒ  ผ่องฉวี)- ธรรมาภิมณฑ์
๑๘๘.หมื่นพากย์ฉันทวัจน์ (พากย์  อุยยานงาม)- พากย์ฉันทวัจน์
๑๘๙.หมื่นประไพเพลงประสม (เอิม  นฤมิตร)- ประไพเพลงประสม
๑๙๐.หมื่นดุริยะเจนใจ (น่วม  สามลผลิน)- ดุริยะเจนใจ๑๙๑.ขุนราชรัชดารักษ์ (รัชต์  กลิ่นบัว)- รัชดารักษ์
๑๙๒.หลวงสงบงำคำณวน (สาลี  โพธิสาลี)- สงบงำคำณวน
๑๙๓.ขุนสันทิศธุระศัพท์ (โห้  พุกกณะสุต)- สันทิศธุระศัพท์
๑๙๔.หลวงวิจารณ์สุระพิตร์ (สิทธิ  ผลานุสนธิ)- วิจารณ์สุระพิตร์
๑๙๕.นายพันโท  พระกำแหงฤทธิรงค์ (เจิม  กัณหดิลก)- กำแหงฤทธิรงค์
๑๙๖.ขุนรัถการโกวิท (ทองทัย  จันทร์กระจ่าง)- รัถการโกวิท
๑๙๗.ขุนสมานมธุระพจน์ (อัมพัน  เพ็ญผล)- สมานมธุระพจน์
๑๙๘.หลวงเพ็ชรสงคราม (เห้  กาญจนคช)- เพ็ชรสงคราม
๑๙๙.นายพันตรี  หลวงฤทธิรณยุทธ (ฤทธิรงค์  ฤทธิมาณ)- ฤทธิรณยุทธ
๒๐๐.นายพันตรี  หลวงไพรีพ่ายฤทธิ์ (สื่อสาร  ยุวาตม์)- ไพรีพ่ายฤทธิ์


๒๐๑.ขุนสุวรรณกิจบริหาร (มณี  การิมพาศน์)- สุวรรณกิจบริหาร
๒๐๒.ขุนวรรณการโกวิท (ฉวี  แสงส่องใส)- วรรณการโกวิท
๒๐๓.หลวงวรพจน์ภูมิภาค (วรพจน์  ทวีติยานนท์)- วรพจน์ภูมิภาค
๒๐๔.ขุนวิจิตรพาหนการ (ใหญ่  กฤษณายุธ)- วิจิตรพาหนการ
๒๐๕.พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม  ทรรทรานนท์)- เรี่ยมวิรัชชพากย์
๒๐๖.หลวงนาถนิติธาดา (นาถ  บุศยนาก)- นาถนิติธาดา
๒๐๗.ขุนสุวรรณราชากร (เป้า  ช่วงสุวรรณ)- ราชากร
๒๐๘.ขุนราชากรกิจ (ฮงใช้   ทองอ่อน)- ราชากรกิจ
๒๐๙.หลวงกำจรนิติสาร (กำจร  ริ้วทอง)- นิติสาร
บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33421

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 17  เมื่อ 16 มิ.ย. 10, 09:03

อ่านด้วยความเพลิดเพลิน  หวังว่าไม่เป็นการขัดจังหวะ
อ่านไป นับไป  ว่ามีกี่นามสกุลที่เคยรู้จัก หรือผ่านสายตา  
# 189   ท่านชื่อเอิบ นฤมิตร ค่ะ ไม่ใช่ เอิม   และใช้นามสกุลว่า ประไพเพลงผสม
คุณเอิบ ประไพเพลงผสม เป็นขุนพลเพลงท่านหนึ่งของสุนทราภรณ์  แต่งเพลงไว้มากมาย   เป็นที่รู้จักดี เช่น "สนต้องลม" ขับร้องโดยมัณฑนา โมรากุล
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 18  เมื่อ 16 มิ.ย. 10, 16:21

อ่านด้วยความเพลิดเพลิน  หวังว่าไม่เป็นการขัดจังหวะ
อ่านไป นับไป  ว่ามีกี่นามสกุลที่เคยรู้จัก หรือผ่านสายตา  
# 189   ท่านชื่อเอิบ นฤมิตร ค่ะ ไม่ใช่ เอิม   และใช้นามสกุลว่า ประไพเพลงผสม
คุณเอิบ ประไพเพลงผสม เป็นขุนพลเพลงท่านหนึ่งของสุนทราภรณ์  แต่งเพลงไว้มากมาย   เป็นที่รู้จักดี เช่น "สนต้องลม" ขับร้องโดยมัณฑนา โมรากุล

ขอบคุณครับที่ตามอ่าน  ส่วนที่ได้ท้วงมานั้น  ผมพิมพ์ไปตามเอกสารประกาศกระทรวงมหาดไทย  หากมีส่วนใดที่ควรแก้ไขอีก  กรุณาท้วงได้เลยนะครับ  อย่าได้เกรงใจ ยิ้ม
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 19  เมื่อ 17 มิ.ย. 10, 16:20

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๔๘๕


๑.ขุนสิริสุขการ(นิลวรรณ  ปวัตติสิริ) –สิริสุขการ
๒.ขุนระนองธานี(สุรินทร์ มณีรัตน์) –ระนองธานี
๓.หลวงบุรกรรมโกวิท(ล้อม  ดิษยนิยม) –บุรกรรมโกวิท
๔.พระไวทยวิธีการ(พูลสวัสดิ์  บุศยศิริ) –ไวทยการ
๕.หลวงนิตยเวชชวิศิษฎ์(นิตย์  เปาเวทย์) -เวชชวิศิษฎ์
๖.หลวงแพทย์โกศล(ขำ  รักกุศล) -แพทย์โกศล
๗.หลวงสนั่นวรเวชช์(สนั่น  วงศ์สุวรรณ)-สนั่นวรเวชช์
๘.ขุนสังวรเวชชภัณฑ์(ชื่น  อมรปัญญา)-สังวรเวชชภัณฑ์
๙.หลวงพิจิตรภิษัชการ(บุญรอด  โรจนรุณ)-ภิษัชการ
๑๐.ขุนโกมลยุทธแพทย์(หงษ์  โกมล)-โกมลยุทธแพทย์


๑๑.หลวงสมบูรณ์วิชาแพทย์(โสภณ  หุตะแพทย์)-สมบูรณ์วิชาแพทย์
๑๒.ขุนชมสุขประกิต(ชม  ภูยานนท์)-ชมสุขประกิต
๑๓.หลวงเวชสารบริรักษ์(ถนอม  พัฑฒน)-เวชสารบริรักษ์
๑๔.ขุนสันติสุขบริหาร(ตุ๊  ขอดสันตะติ)-สันติสุข
๑๕.ขุนผจญทุรพาล(เชื้อ  ทิพชำนาญ)-ผจญทุรพาล
๑๖.ขุนจำแนกพานะมัย(ปัน  พานะมัย)-จำแนกพานะมัย
๑๗.ขุนโพธิ์คามบำรุง(สีเมือง  ผาแก้ว)-โพธิ์คามบำรุง
๑๘.นายร้อยตำรวจตรี  หมื่นหาญกำจัดภัย(บก  กันภัย)-หาญกำจัดภัย
๑๙.นายร้อยตำรวจเอก  หลวงทำนุนิกรชน(ทรัพย์  จุลกทัพพะ)-ทำนุนิกรชน
๒๐.นายจัดภักดี(เชื้อประเสริฐ  เสรฐสัมปุรณะ)-จัดภักดี


๒๑.ขุนพิจิตรคุรุการ(ประยงค์  สุรสิงห์)-พิจิตรคุรุการ
๒๒.นายพันตำรวจโท  หลวงแผ้วพาลชน(อำไพ  ไล่ศัตรูไกล)-แผ้วพาลชน
๒๓.นายพันตำรวจตรี  ขุนจำนงรักษา(ทองอยู่  มัณยัษเฐียร)-จำนงรักษา
๒๔.นายร้อยตำรวจโท  หมื่นปลื้มประจันบาล(ปลื้ม  ธรรมสังวาล)-ประจันบาล
๒๕.นายพลตำรวจตรี  พระรามอินทรา(ดวง  จุลัยยานนท์)-รามอินทรา
๒๖.นายพันตำรวจเอก  หลวงโชติชนาภิบาล(โชติ  ขำภิบาล)-โชติชนาภิบาล
๒๗.นายพันตำรวจตรี  หลวงประศาสน์สารกิจ(แห  สมรรคชาลี)-ประศาสน์สารกิจ
๒๘.นายพันตำรวจเอก  หลวงแสงนิติศาสตร์(แสง  จามะริก)-แสงนิติศาสตร์
๒๙.ขุนวิศาลเวชกิจ(วัฒน  วณิชยจินดา)-วิศาลเวชกิจ
๓๐.หลวงอนุสสรนิติสาร(สนิท  อรรถยุกติ)-อนุสสรนิติสาร


๓๑.ขุนเชื้อชาญรบ(เชื้อ  วงศ์วานิช)-เชื้อชาญรบ
๓๒.ขุนสวัสดิ์แหล่งหล่ม(สวัสดิ์  จันทร์พิลา)-แหล่งหล่ม
๓๓.นายพันเอก  ขุนเรืองวีรยุทธ์(เรือง  วีรหงส์)-เรืองวีรยุทธ์
๓๔.หลวงประสิทธิ์บรรณเลิศ(ดวง  คล่องเชิงสาร)-ประสิทธิ์บรรณเลิศ
๓๕.หลวงสกลผดุงเขตต์(สมจิตร์  พิลาปุรณะ)-สกลผดุงเขตต์
๓๖.หลวงยุทธกาจกำธร(นาค  สังขะกฤษณ)-ยุทธกาจกำธร
๓๗.หลวงอรรถไพศาลศรุดี(ชั้น  กลิ่นดอกไม้)-อรรถไพศาลศรุดี
๓๘.หลวงสารนาทประจิตร์(จิว  ธนะผดุง)-สารนาทประจิตร์
๓๙.นายพันตรี  ขุนมงคลคำนวณเขตต์(มงคล  ธรรมขันต์)-มงคลคำนวณเขตต์
๔๐.ขุนวุฑฒิกรรมรักษา(ฤทธิ์  วุฏฐมาศ)-วุฑฒิกรรมรักษา๔๑.ขุนพินิจสุทธาโภชน์(ชม  โภคพูล)-พินิจสุทธาโภชน์
๔๒.ขุนบำรุงรัตนบุรี(กุหลาบ  จูฑะพุทธิ)-บำรุงรัตนบุรี
๔๓.ขุนพงศ์ประศาสน์(วงษ์  พึ่งประดิษฐ์)-พงศ์ประศาสน์
๔๔.ขุนสมรรถชัยศรี(สันต์  ถาวรจิตร์)-สมรรถชัยศรี
๔๕.หลวงสารสิทธิ์ประกาศ(พร  อยู่หุ่น)-สารสิทธิ์ประกาศ
๔๖.ขุนวิโรจน์จรรยา(ศุข  คามสุกรีภ์)-วิโรจน์จรรยา
๔๗.ขุนสนองศุภการ(ชื่น  เมนะดุล)-สนองศุภการ
๔๘.ขุนศรีนรารักษ์(ศรี  ศรีนรา)-ศรีนรารักษ์
๔๙.นายนาวาโท  พระศรการวิจิตร์(ช้อย  ชลทรัพย์)-ศรการวิจิตร์
๕๐.ขุนทองประศาสน์(ประสงค์  ขุนทอง)-ทองประศาสน์๕๑.ขุนจันทรทีปศึกษากร(คง  จันทรทีประ)-จันทรทีปศึกษากร
๕๒.นายพันตรี  ขุนชัยภูมิพินิจ(แจ้  ชยานนท์)-ชัยภูมิพินิจ
๕๓.นายพันโท  พระพิศาลสงคราม(ชอบ  บุญมาก)-พิศาลสงคราม
๕๔.นายพันตำรวจตรี  หลวงนเรนทรเสนี(สมุท  เสงคานนท์)-นเรนทรเสนี
๕๕.ขุนพินิจนาคภพ(วิเชียร  รัตนวิจารณ์)-นาคภพ
๕๖.ขุนวิสิฐอุดรการ(กรี  พัชรากร)-วิสิฐอุดรการ
๕๗.ขุนธราภาควิภัช(เสถียร  หัยรัตน์)-ธราภาค
๕๘.นายพันตรี  ขุนศรีศรศาสตร์(สีหทัต  ทวนชัย)-ศรีศรศาสตร์
๕๙.นายพันตรี  หลวงสุทธิสรสำแดง(บุญช่วย  สุทธิ์เสงี่ยม)-สุทธิสร๖๐.นายพันเอก  พระพิชัยศรแผลง(ผ่อง  เอมะวรรธนะ)-พิชัยศรแผลง
๖๑.ขุนพานบุรารักษ์(จำนง  บุรารักษ์)-พานบุรารักษ์
๖๒.นายพันโท  หลวงสถิตยุทธการ(สถิต  ประวังสิต)-สถิตยุทธการ
๖๓.นายพันตรี  หลวงพิจิตรคดีพล(กลับ  สาตะจุฑา)-พิจิตรคดีพล
๖๔.หลวงวิจารณ์นิกรกิจ(ไชยศิริ  ประถมไชย)-วิจารณ์นิกรกิจ
๖๕.ขุนระงับโรคสงบ(บุญชู  บุตรานนท์)-ระงับโรคสงบ
๖๖.พระสมัครสรรพการ(ช่วง  ทัศนียานนท์)-สมัครสรรพการ
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 20  เมื่อ 18 มิ.ย. 10, 16:08

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๔๘๕๑.พระยาภิรมย์ภักดี(บุญรอด  เศรษฐบุตร) - ภิรมย์ภักดี
๒.นายร้อยเอก  หลวงหนหาญรบ(พร  สหัสสะโชติ) - หนหาญรบ
๓.ขุนเจริญโภคราช(ยล  สวามิวัสดุ) - เจริญโภคราช
๔.หลวงประเสริฐมนูกิจ(ประเสริฐ  ศิริสัมพันธ์) - ประเสริฐมนูกิจ
๕.หลวงบรรณสารประสิทธิ์(สิทธิ์  โรจนวิภาต) - บรรณสารประสิทธิ์
๖.หลวงอนุกูลราชธน(พิเศษ  หิตาทร) - อนุกูลราชธน
๗.ขุนประมูลนิธิการ(ปรุง  แสงหิรัญ) - ประมูลนิธิการ
๘.หลวงว่องวัจนวิชัย(ทองคำ  สิงหนันท์) - วัจนวิชัย
๙.นายนาวาอากาศตรี  ขุนเรืองวิศวกรรม(บุญเรือง  ผกพานิช) - วิศวกรรม
๑๐.นายนาวาอากาศตรี  ขุนเทโพปกรณ์ยุทธ(เทโพ  ศรีจันทร์) - ปกรณ์ยุทธ


๑๑.นายนาวาอากาศโท  หลวงกรโกสียกาจ(กอน  โสมนะพันธ์) - กรโกสียกาจ
๑๒.ขุนวิริยะกิจภาษี(กานี  วิริยะกิจ) - กิจภาษี
๑๓.ขุนจันทรภูติผลากร(จัน  จาดสงเคราะห์) - จันทรภูติผลากร
๑๔.นายพันตรี  หลวงเจริญภัณฑารักษ์(เจริญ  รักพาชี) - เจริญภัณฑารักษ์
๑๕.นายพันตรี  ขุนเจริญรณยุทธ์(เจริญ  ศรีมาศ) - เจริญรณยุทธ์
๑๖นายพันตรี  หลวงเจริญศัสตรารักษ์(ชุ่ม  เจริญผล) - เจริญศัสตรารักษ์
๑๗.ขุนอนุกูลยุทธธน(กุน  ตีระวนิช) - อนุกูลยุทธธน
๑๘.นายพันตรี  ขุนอภัยพลชาญ(จาบ  ดมัสปาณ) - อภัยพลชาญ
๑๙.นายพันเอก  หลวงชาญชิดชิงชัย(ช่วง  ไชยโชติ) - ชาญชิดชิงชัย
๒๐.หลวงพิพัฒพลกาย(กระจ่าง  วิโรจน์เพ็ชร์) - พิพัฒพลกาย


๒๑.นายร้อยโท  ขุนสนองเวชชธรรม(สนอง  ธรรมรักษา) - เวชชธรรม
๒๒.หลวงพินิจสรรพการ(เจิม  บูรณะนนท์) - พินิจสรรพการ
๒๓.หลวงสุภากรกิตย์(สอน  เปรมะบุตร) - สุภากร
๒๔.ขุนคีรีรัฐนิคม(นวล  สุขะวัลลิ) - คีรีรัฐนิคม
๒๕.หลวงสรรค์เทพกิจ(กิจ  สมบูรณ์ทรัพย์) - สรรค์เทพกิจ
๒๖.ขุนคีรีรัฐพิศาล(สมควร  ทองใบใหญ่) - คีรีรัฐพิศาล
๒๗.หลวงพิชัยทะเบียนกิจ(เปรม  จิตรสกุล) - พิชัยทะเบียนกิจ
๒๘.นายพันตรี  หลวงยุทธสารประสิทธิ์(เมี้ยน  โรหิตเศรนี) - ยุทธสารประสิทธิ์
๒๙.ขุนเจนธุระกิจ(เจริญ  กล่ำศิริ) - เจนธุระกิจ
๓๐.หลวงกีรติวิทโยฬาร(กี่  สุนวัต) - กีรติวิทโยฬาร


๓๑.ขุนจรุงราษฎร์จำเริญสุข(ถนอม  หังสะไวศยะ) - ราษฎร์จำเริญสุข
๓๒.นายพันตรี  หลวงเสริมทะเบียนพล(เสริม  นัยนะแพทย์) - เสริมทะเบียนพล
๓๓.นายร้อยเอก  ขุนโชติรณพัสดุ์(โชติ  วงษ์สุทธิ์ใจ) - โชติรณพัสดุ์
๓๔.นายพันตรี  ขุนจรัสพนาวสาน(จวง  จันทนฤกษ์) - จรัสพนาวสาน
๓๕.นายพันตรี  ขุนเฉลิมแสนยากร(เฉลิม  คุปตะวาทิน) - เฉลิมแสนยากร
๓๖.ขุนประสิทธิ์อักษร(สงกรานต์  กรับบำรุง) - ประสิทธิ์อักษร
๓๗.หลวงเอนกพิตรสาธร(แดง  ภู่นุภาพ) - พิตรสาธร
๓๘.ขุนประเสริฐวรรณกิจ(สะอิ้ง  สุธัมพรรณ) - ประเสริฐวรรณกิจ
๓๙.หลวงสวัสดิ์ธนบาล(สวัสดิ์  เศวตะดิษ) - สวัสดิ์ธนบาล
๔๐.นายนาวาอากาศโท  หลวงล่าฟ้าเริงรณ(กิ่ง  ผลานุสนธิ) - ล่าฟ้าเริงรณ


๔๑.ขุนเชาวนระบิน(เล็ก  ขวัญยืน) - เชาวนระบิน
๔๒.พระดุลยทรรศน์ปฏิภาณ(ท้อ  ตันติเจริญ) - ดุลยทรรศน์ปฏิภาณ
๔๓.ขุนศุภนิธยารักษ์(อู๋  ปิ่นรอด) - ศุภนิธยารักษ์
๔๔.ขุนบุญสิทธิศึกษากร(มณฑา  บุญส่ง) - บุญสิทธิศึกษากร
๔๕.นายร้อยเอก  หลวงวิศิษฏสงคราม(สวัสดิ์  คงคานนท์) - วิศิษฏสงคราม
๔๖.ขุนอักษรสารสิทธิ์(พินิต  อยู่สนิท) - อักษรสารสิทธิ์
๔๗.ขุนนาคประเวศนศึกษากร(ชัยเฉลิม  นาคะประเวศน์) - นาคประเวศ
๔๘.ขุนแก้วกิจจารักษ์(แก้ว  ลายขุนทด) - กิจจารักษ์
๔๙.ขุนรัตนารักษ์(มณี  ถีระเดช) - รัตนารักษ์
๕๐.นายพันตรี  หลวงเจริญเวชชการ(เจริญ  ธีระเนตร์) - เจริญเวชชการ


๕๑.หลวงธุรนัยพินิจ(นพ  นาครทรรพ )- นัยพินิจ
๕๒.พระสารประเสริฐ(ตรี  นาคะประทีป) - สารประเสริฐ
๕๓.นายร้อยตำรวจโท  ขุนนพการบำรุง(นพ  ธุวานนท์) - นพการบำรุง
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 21  เมื่อ 18 มิ.ย. 10, 16:27


นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๑๓  มีนาคม  ๒๔๘๕

๑.ขุนศุภลักษณ์ศึกษากร(เจียม  ศุภลักษณ์) - ศุภลักษณ์ศึกษากร
๒.นายพันตรี  ขุนสนิทสรไกร(สนิท  ชูเขื่อนขันธ์) - สนิทสรไกร
๓.นายร้อยเอก  หลวงจรูญพลพิจารณ์(จรูญ  ดาบเพ็ชร์) - พลพิจารณ์
๔.ขุนราชกิจเจริญ(ฉาย  กุสุมภ์) - ราชกิจเจริญ
๕.นายพันเอก  หลวงบรรณสารศุภพิทย์(สทธิ์  จุลพุกกณะ) - บรรณสารศุภพิทย์
๖.นายพันเอก  หลวงสารานุประพันธ์(นวล  ปาจิณพยัคฆ์) - สารานุประพันธ์
๗.หลวงจำลองสารลักษณ์(จำลอง  สุวรรณพงษ์) - จำลองสารลักษณ์
๘.นายพันตรี  หลวงบริรักษ์สารบรรณ(เลื่อน  คล้ายแก้ว) - บริรักษ์สารบรรณ
๙.นายพันตรี  หลวงโกศลยุทธสาร(เพิ่ม  จารุจารีตร์) - โกศลยุทธสาร
๑๐.ขุนพรประศาสน์(นิ่ม  พูดดี) - พรประศาสน์


๑๑.หลวงนรนิติผดุงการ(พัฒน์  ตะยังคะสุนทร) - นรนิติผดุงการ
๑๒.หลวงอนุทัยธาดา(สุข  ศิริจันทร์) - อนุทัยธาดา
๑๓.ขุนพิจิตรวรรณเวช(นิจ  ธัม์มรัคคีต) - พิจิตรวรรณเวช
๑๔.ขุนอักษรสุขลักษณ์(สอาด  สุขลักษณ์) - อักษรสุขลักษณ์
๑๕.ขุนสังกรธนกิจ(เชิง  เกตุมุกดา) - สังกรธนกิจ
๑๖.ขุนพิทักษ์เขตต์ประชา(จักร  จันพลา) - พิทักษ์เขตต์
๑๗.หลวงสุนทรานุยุตกิจ(เส่ง  ลภะวงศ์) - สุนทรานุยุตกิจ
๑๘.หลวงปรีชาดุลยกิจ(ปรีชา  เอครพานิช) - ปรีชาดุลยกิจ
๑๙.นายพันโท  หลวงชำนิโรคศานต์(ตั้น  ชื่นจิตต์ผอง) - ชำนิโรคศานต์
๒๐.นายพันเอก  หลวงสิทธิการไภษัชย์(อั้น  กฤษณะบาล) - สิทธิการไภษัชย์


๒๑.นายพันตรี  หลวงวีระแพทยโกศล(จำเนียร  สุขวิระ) - วีระแพทยโกศล
๒๒.นายพันตำรวจตรี  หลวงชำนิจารกิจ(เติม  คล่องเชิงศร) - ชำนิจารกิจ
๒๓.นายร้อยตำรวจโท  หมื่นพรหมสิริรักษ์(ปาว  พรหมสิริ) - พรหมสิริรักษ์
๒๔.นายพันตำรวจตรี  หลวงวีรเดชกำแหง(ชม  จารุสิทธิ) - วีรเดชกำแหง
๒๕.นายพันตำรวจโท  หลวงฤทธิ์สรไกร(ศิริ  วัลยานนท์) - ฤทธิ์สรไกร
๒๖.นายพันตำรวจโท  หลวงเถกิงรณกาจ(ทองคำ  สุขะบุณย์) - เถกิงรณกาจ
๒๗.นายพันตำรวจตรี  หลวงนรินทร์สรศักดิ์(เลื่อน  สุนทรพะลิน) - นรินทร์สรศักดิ์
๒๘.นายร้อยตำรวจเอก  ขุนพรพิพิธ(พอน  พิพิตภาระ) - พิพิธ
๒๙.นายร้อยตำรวจตรี  หมื่นศรีกรณีย์กิจ(บุญศักดิ์  สีใส) - ศรีกรณีย์กิจ
๓๐.นายร้อยตำรวจตรี  หมื่นประภารักษากิจ(ประวัติ  ประภารัตน์) - รักษากิจ


๓๑.นายพันตำรวจตรี  หลวงจิตรใจราษฎร์(หว่าง  เสตะสุหัท) - จิตรใจราษฎร์
๓๒.ขุนอุปถัมภ์ประชากร(ย้อย  อัมพาผล) - อุปถัมภ์ประชากร
๓๓.นายพันตำรวจตรี  หลวงสรพลเรืองเดช(เพี้ยน  สุนทรารชุน) - สรพลเรืองเดช
๓๔.นายพันตำรวจตรี  หลวงขจรจำนง(ทอง  จิตรพุกก์) - ขจรจำนง
๓๕.นายร้อยตำรวจตรี  ขุนอนุวัตน์นนทเขตร์(ชิต  สดศรี) - อนุวัตน์นนทเขตร์
๓๖.นายร้อยเอก  หลวงจำรัสแพทยาคม(เต๊ก  จันทรรัตนะ) - แพทยาคม
๓๗.นายพันตำรวจเอก  หลวงการุญธุระราษฎร์(ทองคำ  ถาวรามร) - การุญธุระราษฎร์
๓๘.นายร้อยตำรวจตรี  หมื่นชาติกำแหง (เชื้อ  พึ่งพระ) - ชาติกำแหง 
๓๙.นายร้อยตำรวจเอก  หมื่นผจญทรพรรค(แปลก  จีนคล้า) - ผจญทรพรรค
๔๐.ขุนอาทรธนกิจ(เกริ่น  ทิมาพันธ์) - อาทรธนกิจ


๔๑.ขุนสฤษฎ์สุขการ(เง็กกุ่ย  จาติกวณิช) - สฤษฎ์สุขการ
๔๒.ขุนสังข์สิริพงศ์(หวัน  สังข์สิริ) - สังข์สิริพงศ์
๔๓.หลวงศุภนิติปรีชา(ไลย  สังวรวิตร์) - ศุภนิติปรีชา
๔๔.หลวงสุทธิธารณนฤภัย(สาย  ธร์มสินธุ์) - สุทธิธารณนฤภัย
๔๕.ขุนราชเรืองระบิน(เตี้ยม  มณีวรรณ) - ราชเรืองระบิน
๔๖.นายพันตำรวจโท  หลวงสัมฤทธิสุขุมวาท(สัมฤทธิ์  สุขุมวาท) - สัมฤทธิสุขุมวาท
๔๗.ขุนนิธิพิสิฐ(เที่ยง  พรรณพงศ์) - นิธิพิสิฐ
๔๘.หลวงสฤษฎ์สาราลักษณ์(เปรม  ลางคุลเสน) - สฤษฎ์สาราลักษณ์
๔๙.ขุนวิชชาการพิศิษฎ์(เนื่อม  ถาวรสุข) - การพิศิษฎ์
๕๐.ขุนรักษ์รตนากร(เปรม  หนูสวี) - รักษ์รตนากร

๕๑.หมื่นพลาคมลิขิต(สวัสดิ์  พัฒนสิงห์) - พลาคมลิขิต
๕๒.ขุนพิศาลสฤษดิกรรม(ทองใบ  น้อยอรุณ) - พิศาลสฤษดิกรรม
๕๓.ขุนจรุงจิตรประชารมย์(ปรุง  มุสิกสุต) - จรุงจิตรประชารมย์
๕๔.นายพลตรี  พระประจนปัจจนึก(พุก  มหาดิลก) - ประจนปัจจนึก
๕๕.นายนาวาเอก  หลวงสุนาวินวิวัฒ(พิศาล  สุนาวิน) - สุนาวินวิวัฒ
๕๖.นายพันตรี  ขุนปุณยฤทธิ์เสนีย์(ปุ่น  กลิ่นเกษร) - ปุณยฤทธิ์เสนีย์
๕๗.ขุนนิคมประศาสน์(หีด  จุลเขต์ตะ) - นิคมประศาสน์
๕๘.หลวงปราณีประชาชน(ลาภ  หงสเวส) - ปราณีประชาชน
๕๙.ขุนสำราญราษฎร์บริรักษ์(สำราญ  ตัณฑโสภา) - ราษฎร์บริรักษ์
๖๐.ขุนทิพย์ทะเบียนการ(จวง  ดิษสุนรัตน์) - ทิพย์ทะเบียนการ


๖๑.ขุนโภคสิรยากร(เหม็ง  โภคศิริ) - สิรยากร
๖๒.ขุนภักดีดำรงฤทธิ์(อ้น  เกศรีพันธุ์) - ภักดีดำรงฤทธิ์
๖๓.นายพันตรี  ขุนสมบูรณ์ยุทธศิลป์(สมบูรณ์  ศิริเวทิน) - สมบูรณ์ยุทธศิลป์
๖๔.ขุนบรรจงเจริญรัตน์(ทองคำ  สุวรรณวงศ์) - จงเจริญรัตน์
๖๕.ขุนพิทักษ์บุรี(เลี่ยม  พิศพันธุ์) - พิทักษ์บุรี
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 22  เมื่อ 18 มิ.ย. 10, 16:30

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๑๙  มกราคม  ๒๔๙๑
คนนี้เป็นคนแรกที่ลาออกจากบรรดาศักดิ์แล้วมาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ราชทินนามเป็นนามสกุล

พันเอก กาจ  เก่งระดมยิง (หลวงกาจสงคราม)-กาจสงคราม

 ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 23  เมื่อ 21 มิ.ย. 10, 13:38

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๓ เมษายน  ๒๔๘๕

๑.ขุนสิริคุปต์โภคากร(ประยุทธ  สุวรรณบุบผา) -สิริคุปต์โภคากร
๒.ขุนเอมรัชตกิจ(ชอุ่ม  เอมะรัตต์) -เอมรัชตกิจ
๓.นายพันตรี  หลวงปรปักษ์ประลัย(เจริญ  กะปิละวัฒนะ) -ปรปักษ์ประลัย
๔.ขุนนราทรสุขกิจ(สวัสดิ์  ยศพล) -นราทรสุขกิจ
๕.ขุนพิพิธผลารักษ์(รัตน์  ตาตะสมิต) -พิพิธผลารักษ์
๖.ขุนอาทรประชานันท์(เชื้อ  นวลสุวรรณ์) -อาทรประชานันท์
๗.นายพันตรี  หลวงศรสุรการ(จวน  ชัยจินดา) -ศรสุรการ
๘.หลวงสุจิตภารพิทยา(สุดจิตร์  วัฒน์พานิช) -สุจิตภารพิทยา
๙.นายพันตำรวจตรี  หลวงจำแนกนรธรรม(ทองสุก  คฤหานนท์) -จำแนกนรธรรม
๑๐.ขุนภักดีสุขกิจ(ทองสุก  สุวรรณะรุจิ) -ภักดีสุขกิจ


๑๑.ขุนนิมิตรบรรณสาร(ผล  สุคันธะสิริ) -นิมิตรบรรณสาร
๑๒.ขุนอนุภาษศิษยานุสาร(ถม  วันประสาท) -อนุภาษ
๑๓.นายร้อยเอก  หลวงศรายุธพิทักษ์(ฟื้น  วะยามระ) -ศรายุธพิทักษ์
๑๔.ขุนเลิศอัคฆากร(วาศน์  วรรณเลิศ) -เลิศอัคฆากร
๑๕.นายนาวาโท  หลวงชาญชยศึก ร.น. (ชื่น  จุลวัจนะ) -ชาญชยศึก
๑๖.ขุนสถิตพิทยายุทธ์(ทองพันธุ์  วรรณสถิต) -สถิตพิทยา
๑๗.ขุนศรีทิพภักดี(แปลก  ขยันกิจ) -ศรีทิพภักดี
๑๘.ขุนศรีรัฐวิจารณ์(อุทิน  ศาสตราศรัย) -ศรีรัฐวิจารณ์
๑๙.นายพันตำรวจตรี  ขุนศรีวรายุธ(ศรี  เผ่าวานิช) -ศรีวรายุธ
๒๐.นายพันตำรวจโท  หลวงชาญเชิงรณ(สาย  ริมผดี) -ชาญเชิงรณ


๒๑.นายร้อยตำรวจตรี  หมื่นสงบใจพาล(ลิ  นาคพันธ์) -สงบใจพาล
๒๒.นายร้อยตำรวจตรี  หมื่นกาจพาลเกรง(เอี้ยง  สุวรรณกูฎ) -กาจพาลเกรง
๒๓.นายร้อยตำรวจตรี  หมื่นนิจนิคมรักษ์(อาจ  จีนเหนือ) -นิคมรักษ์
๒๔.นายพันตำรวจตรี  ขุนศรศาสตรปรีชา(ชด  ทรัพย์สาร) -ศรศาสตรปรีชา
๒๕.ขุนชิตชาญตรวจ(อั้น  ติวานนท์) -ชิตชาญตรวจ
๒๖.นายพันตำรวจตรี  หลวงประกอบไวทยกิจ(สุน  กอบวิทย์กิจ) -ประกอบไวทยกิจ
๒๗.นายสิบตำรวจเอก  หมื่นศรีนาวิก(ป้อม  ศรีสอาด) -ศรีนาวิก
๒๘.นายร้อยตำรวจเอก  หลวงเกษมแพทยาการ(จวง  จันทนินทร) -แพทยาการ
๒๙.นายร้อยตำรวจโท  หมื่นเจริญกิจรักษา(เจริญ  สาลี่) -กิจรักษา
๓๐.นายร้อยตำรวจตรี  หมื่นถนัดระวังเหตุ(จันทร์  คมุทคาม) -ระวังเหตุ


๓๑.นายร้อยตำรวจตรี  หมื่นเพียรพิจารณ์ชน(สำฤทธิ์  เพียรกล้า) -เพียรพิจารณ์ชน
๓๒.นายสิบตำรวจเอก  หมื่นประกอบนิกรสุข(โต๊ะ  ประกอบสุข) -ประกอบนิกรสุข
๓๓.นายหัศบำเรอ(บุศ  สุทธะสินธุ) -หัศบำเรอ
๓๔.หมื่นบรรณวัฒนาการ(ใบ  จุลสราญพงศ์) -บรรณวัฒน์
๓๕.นายร้อยเอก  ขุนวรรณวีรากร(วัน  ปาลคำ) -วรรณวีรากร
๓๖.หลวงพิสัยสารคุณ(ทองคำ  พันธุ์พานิช) -สารคุณ
๓๗.นายนาวาเอก  หลวงประสาทกลพิทยา ร.น. (เลื่อม  สายเนตร) -ประสาทกลพิทยา
๓๘.นายพันโท  หลวงธรณินิติญาณ(สวัสดิ์  อินทรพล) -ธรณินิติญาณ
๓๙.หลวงอรรถธรรมสุนทร(คลี่  บุญประมุข) -อรรถธรรมสุนทร
๔๐.หลวงชวลักษณลิขิต(ดำเนิน  จิตรกถึก) -ชวลักษณลิขิต


๔๑.หลวงกำจัดไพริน(เชื่อม  จุมพตพันธุ์) -กำจัดไพริน
๔๒.หมื่นสุขุมมัชชกิจ(ทองสุก  พรรณ์พิจิตร์) -สุขุมมัชชกิจ
๔๓.ขุนชำนาญระเบียบกิจ(ทองอยู่  ชำนาญ) -ชำนาญระเบียบกิจ
๔๔.นายพันตรี  หลวงบริรักษ์สราวุธ(ประสงค์  ฉายัษเฐียร) -บริรักษ์สราวุธ
๔๕.ขุนประมิติ์ธนการ(แดง  สุจิกุล) -ประมิติ์ธนการ
๔๖.ขุนอธิกรณ์สมรรถการ(ทองศุข  พยัคสังข์) -สมรรถการ
๔๗.หลวงอนุมัติราชกิจ(อั๋น  เขียนอาภรณ์) -อนุมัติราชกิจ
๔๘.หลวงอิศราภรณ์ประพันธ์พงศ์(หม่อมหลวงวงศุตม์ธร  อิศรภักดี) -อิศราภรณ์***
๔๙.นายพันตรี  ขุนอาทรเมทนี(จวน  นิยมะสินธุ) -อาทรเมทนี
๕๐.ขุนวิชัยธนพัฒน์(บุญชู  ทองไชย) -วิชัยธนพัฒน์


๕๑.ขุนศรีอักขรินทร์(กี่  สุทธิวงศ์) -ศรีอักขรินทร์
๕๒.ขุนศรีรัตนารักษ์(มณี  ศุขทวี) -ศรีรัตนารักษ์
๕๓.ขุนสุพัฒน์โภคราช(เทียม  พงษ์สุพัฒน์) -สุพัฒน์
๕๔.นายพันโท  หลวงศรีสิงหสงคราม(โลม  ศิริปาละ) -ศรีสิงหสงคราม
๕๕.นายพันเอก  หลวงยุทธภัณฑบริภาร(เพิ่ม  ศังขพุทธิ) -ยุทธภัณฑบริภาร
๕๖.นายพันเอก  หลวงวีรโยธา(ถวิล  ศิริศัพท์) -วีรโยธา
๕๗.นายร้อยตำรวจเอก  หลวงขจรบริรักษ์(แสง  รัตนประภา) -ขจรบริรักษ์
๕๘.หลวงวรพากย์พินิจ(วินท์  อัศวนนท์) -วรพากย์พินิจ
๕๙.นายพันตรี  ขุนอลังการกิตติเวชช์(อลันท์  ประจันทแพทย์) -อลังการกิตติเวชช์
๖๐.นายพันตรี  หลวงวิจารณ์ประจักษ์เขตต์(ฟ้อน  ฤทธิรัต) -วิจารณ์ประจักษ์เขตต์

***เป็นนามสกุลจากราชทินนามที่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้แทนนามสกุลราชสกุลเพียงนามสกุลเดียวจากนามสกุลจากราชทินนามทั้งหมด
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 24  เมื่อ 21 มิ.ย. 10, 13:40

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๑๙  มกราคม  ๒๔๙๑
คนนี้เป็นคนแรกที่ลาออกจากบรรดาศักดิ์แล้วมาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ราชทินนามเป็นนามสกุล

พันเอก กาจ  เก่งระดมยิง (หลวงกาจสงคราม)-กาจสงคราม

 ยิงฟันยิ้ม

ข้ออภัยข้อมูลผิดพลาด  ขอแก้ไข  ดังนี้

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๑๙  มกราคม  ๒๔๙๑

พันเอก กาจ  เก่งระดมยิง (หลวงกาจสงคราม)-กาจสงคราม


บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 25  เมื่อ 21 มิ.ย. 10, 13:54

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๒ พฤษภาคม  ๒๔๘๕


๑.ขุนเนาเนื่องประดาง(อยู่  เนื่องกริ่ม) -เนาเนื่องประดาง
๒.ขุนรัตนากร(ปล้อง  รุปปปติรัตน์) -รัตนากร
๓.นายพันโท  หลวงไกรสงคราม(แหยม  เคหะดิสส์) -ไกรสงคราม
๔.ขุนทำนุกอนามัย(ทองสุก  สุวรรณจูฑะ) -อนามัย
๕.ขุนประณุทนรพาล(เปรม  บุณยะตุลานนท์) -ประณุทนรพาล
๖.นายนาวาโท  หลวงอธึกโยธิน  ร.น. (ผัน  กาญจนะวาจ) -อธึกโยธิน 
๗.หลวงสุธรรมานุวัฒน์(เสน่ห์  สุขะลักษณะ) -สุธรรมานุวัฒน์
๘.นายพันเอก  หลวงจำรัสโรมรัน(จำรัส  รมยะบุรุษ) -จำรัสโรมรัน
๙.ขุนประดิษฐโอสถการ(ลอย  พลายนันท์) -ประดิษฐโอสถ
๑๐.นายพันโท  หลวงสวัสดิ์ฤทธิรณ(สวัสดิ์  คุรุพันธ์) -สวัสดิ์ฤทธิรณ


๑๑.ขุนสวัสดิ์โกษา(สวัสดิ์  แก้วกฤษฎางค์) -สวัสดิ์โกษา
๑๒.นายร้อยเอก  ขุนภัณฑกิจวิจารณ์(เชย  รักเกษตรกิจ) -ภัณฑกิจ
๑๓.นายพันตำรวจเอก  พระกล้ากลางสมร(มงคล  หงส์ไกร) -กล้ากลางสมร
๑๔.นายร้อยตำรวจโท  หมื่นธนารักษ์(เกลี้ยง  พงษ์ราย) -ธนารักษ์
๑๕.ขุนสิงหโชติสุขแพทย์(กิจ  สิงหะโชติ) -สิงหโชติสุขแพทย์
๑๖.ขุนวรสิษฐ์ดรุณแพทย์(นารถ  อินทุสมิต) -วรสิษฐ์
๑๗.ขุนศิลปกรรม์พิเศษ(แปลก  เจริญสิน) -ศิลปกรรม์พิเศษ
๑๘.ขุนผดุงนิคมเขตต์(จรัส  พรหมเดช) -ผดุงนิคมเขตต์
๑๙.ขุนแสงสง่ากิจ(จวน  แสงงาม) -สง่ากิจ
๒๐.ขุนสนิทประชานิยม(นิล  เสือสีนาค) -ประชานิยม


๒๑.ขุนราชนิธยากร(แต้ม  สายกระแส) -ราชนิธยากร
๒๒.นายพันตรี  หลวงเวชสิทธิ์นิรภัย(เกต  บุญเรือง) -เวชสิทธิ์นิรภัย
๒๓.หลวงบริบาลประชากร(วาศ  พลิคามินทร์) -บริบาลประชากร
๒๔.ขุนบรรเทาทุรามัย(สวัสดิ์  สัมพาหะ) -บรรเทาทุรามัย
๒๕.ขุนขนงนันทเขตต์(สิงห์  พรหมพันใจ) -นันทเขตต์
๒๖.นายพันโท  หลวงจงพยุหะ(คง  โสตถิจันทร์) -จงพยุหะ
๒๗.หลวงสุทธิพากยพิบูล(สมโพธิ  สุจริตตานนท์) -สุทธิพากยพิบูล
๒๘.หลวงประกอบธนกิจ(เปรื่อง  อุณหสุวรรณ) -ประกอบธนกิจ
๒๙.นายพันตรี  หลวงนิสสัยสรการ(เล็ก  ผกามาศ) -นิสสัยสรการ
๓๐.ขุนศรีโกษามาตย์(สิริ  ศณีแกล้ว) -ศรีโกษามาตย์


๓๑.ขุนเลขสุนทรากร(เชย  เขียนดี) -เลขสุนทรากร
๓๒.ขุนศรฤทธิชิงชัย(มณี  วรรณายน) -ศรฤทธิชิงชัย
๓๓.ขุนจำรัสวารุณี(จำรัส  สุดเสน่ห์) -จำรัสวารุณี
๓๔.ขุนพิสัยสุนทรกิจ(แจ้ว  บุรานนท์) -พิสัยสุนทรกิจ
๓๕.นายพันตรี  หลวงชาญภูมิดล(บ๋า  โฆษะทัต) -ชาญภูมิดล
๓๖.หลวงสถิตนิมานการ(ชวน  สุปิยพันธ์) -สถิตนิมานการ
๓๗.ขุนสฤษฎ์รัชตการ(โต๊ะ  พุ่มภาสน์) -สฤษฎ์รัชตการ
๓๘.ขุนปริวัตปัณการ(แฉล้ม  สถาปนิกบุตร์) -ปริวัตปัณการ
๓๙.พระราชธรรมนิเทศ(เพียร  ไตติลานนท์) -ราชธรรมนิเทศ
๔๐.นายนาวาตรี  หลวงรามเดชะ(ปาลก์  ลี้บุตร) -รามเดชะ


๔๑.ขุนพิพิธสุขอำนวย(ลำไย  โอสถิกานนท์) -พิพิธสุขอำนวย
๔๒.พระศุภการกำจร(คลาย  รักษคมนา) -ศุภการกำจร
๔๓.ขุนกำจัดวนทาห์(โต  ดุลกุล) -กำจัดวนทาห์
๔๔.นายพันตรี  นายกล้าณรงค์ราญ(ปาน  เกสะรานนท์) -กล้าณรงค์ราญ
๔๕.ขุนสินาทรพิพัฒน์(เชื้อ  กลิ่นสุคนธ์) -สินาทรพิพัฒน์
๔๖.พระยาอนุมานราชธน(ยง  เสถียรโกเศศ) -อนุมานราชธน
๔๗.นายพันโท  หลวงจิตรโยธี(จาม  รัตนสถิตย์) -จิตรโยธี
๔๘.ขุนประยูรสิทธิศึกษากร(ประยูร  พันธุ์สอิ้ง) -ประยูรสิทธิศึกษากร
๔๙.นายพันตรี  หลวงสิทธิโยธาคาร(จวง  วิมุกตานนท์) -สิทธิโยธาคาร


๕๐.ขุนวิมลอักษร(เพิ่ม  สุมทุมพฤกษ์) -วิมลอักษร
๕๑.พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์(วัน  จามรมาน) -นิติศาสตร์ไพศาลย์
๕๒.หลวงสวัสดิ์วรรณกิจ(เพิ่ม  เนตรประหาส) -สวัสดิ์วรรณกิจ
๕๓.นายพันโท  หลวงปฏิภาณวรรณกิจ(โมรา  ตฤนานนท์) -ปฏิภาณวรรณกิจ
๕๔.ขุนสารากรบริรักษ์(สนิท  สุทธิพิทักษ์) -สารากรบริรักษ์
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 26  เมื่อ 24 มิ.ย. 10, 16:08

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๔  สิงหาคม  ๒๔๘๕  ตอนที่ ๑

(หมายเหตุ  พิมพ์ตามต้นฉบับที่ใช้อักขรวิธีสมัยรัฐนิยม จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ทั้งนี้จะปรับแก้เฉพาะคำว่า ตำหรวด เป็น ตำรวจ )


๑.นายพลตรี กี๋  ชมะบูรน์(หลวงไพรีระย่อเดช) -ไพรีระย่อเดช
๒.นายพันเอก ชิต  ไชยนิมิต(หลวงอาวุธกัมมปรีชา) -อาวุธกัมมปรีชา
๓.นายร้อยเอก เฟี้ยม  สรีนาคสุข(ขุนสรีสินธวารักส์) -สรีสินธวารักส์
๔.นายพันตรี อั้น  เกิดหนองเรียง(ขุนสุรภาพเสนีย์) -สุรภาพเสนีย์
๕.นายพันตำรวจตรี จิตต์   จิตตัคคานนท์(หลวงจิตต์การุนราสดร์) -จิตต์การุนราสดร์
๖.นายร้อยตำรวจตรี ชำนาญ  อัมภนคร(หมื่นชำนานธนารักส์) -ธนารักส์
๗.นายปลั่ง  อินทะกนก(หลวงประจักส์สุภอรรถ) -ประจักส์สุภอรรถ
๘.นายปัว  ผาสุก(ขุนประกอบสันติสุข) -ประกอบสันติสุข
๙.นายพันตรี วงส์  สุทธิมนี(ขุนวงส์วิชิต) -วงส์วิชิต
๑๐.นายพันเอก ทรง  ถาวรธาร(หลวงพิคาตปรปักส์) -พิคาตปรปักส์


๑๑.นายเปลื้อง  อ่างแก้ว(หลวงประเทศกรนี) -ประเทศกรนี
๑๒.นายลา  เพิ่มสิริ(ขุนชำนาญนิธิกร) -นิธิกร
๑๓.นายตุ้ย  ถาวรวงส์(ขุนพิพัธโภคผล) -พิพัธโภคผล
๑๔.นายเปรื่อง  ทรงบำเรอ(ขุนทรงราชากร) -ทรงราชากร
๑๕.นายแดง  คงสมัย(ขุนสมานหิรัญกิจ) -หิรัญกิจ
๑๖.นายชิต  กองแก้ว(ขุนชำนิบรรนการ) -ชำนิบรรนการ
๑๗.นายเปลื้อง  รัตนไพบูลย์(ขุนสุวัธวิตยากร) -สุวัธวิตยากร
๑๘.นายสด  เรืองหมวก(ขุนพรหมวราทร) -พรหมวราทร
๑๙.นายเชื่อม  มุสิกวัต(พระภักดีดินแดน) -ภักดีดินแดน
๒๐.นายชิต  อ่อนแสงคุน(หลวงวิชิตเนตินัย) -วิชิตเนตินัย


๒๑.นายดำรง  สุภดนน์(หมื่นดำรงธุระชน) -ธุระชน
๒๒.นายร้อยเอก ชม  แสงช่วง(ขุนแสงช่วงโชติ) -แสงช่วงโชติ
๒๓.นายเสน่ห์  กปิตถัย(พระเทเพนทร์) -เทเพนทร์
๒๔.นายประจันต์  บุนยะลิมปนะ(ขุนประจันต์ราสดร์บริหาร) -ราสดร์บริหาร
๒๕.นายโสภน  สิริสวัสดิ์(ขุนโสภนหิรัญรักส์) -โสภนหิรัญรักส์
๒๖.นายเชย  จารบุนย์(ขุนจารุราชอากร) -ราชอากร
๒๗.นายโท้  ตันยะกุล(ขุนวิเสสกิจจากร) -วิเสสกิจจากร
๒๘.นายพันตรี นิตย์  เปาเวทย์(หลวงนิตย์เวชชวิสิสต์) -เวชชวิสิสต์
๒๙.นายสิทธิ  ฮุนตระกูล(หลวงสิทธิสยามการ) -สิทธิสยามการ
๓๐.นายชิตร  ภมรสูตร(ขุนบริรักส์ธนสิทธิ์) -บริรักส์ธนสิทธิ์


๓๑.นายเล็ก  ลวสูต(หลวงพิทักส์ธนสาร) -พิทักส์ธนสาร
๓๒.นายเลื่อน  บุญญะบัญญัติ(หลวงบวรสรรพกิจ) -บวรสรรพกิจ
๓๓.นายโหล  ชาญวิจิตร(หลวงสารวิทยารักส์) -สารวิทยารักส์
๓๔.นายร้อยตำรวจโท โสม  วิชารักส์(หมื่นวิทยารักส์) -วิทยารักส์
๓๕.นายฉิ้ม  มากวิไลยผขุนวิบูลย์สรรพากร) -สรรพากร
๓๖.นายผ่อน  รัตนพันธุ์(ขุนจำนงจำเนียรกาล) -จำเนียรกาล
๓๗.นายชุ่ม  กล่อมสมบัติ(ขุนอภิสนทสมบัติ) -อภิสนทสมบัติ
๓๘.นายสวาสดิ์  นะนคร(พระรัถกิจวิจารน์) -รัถกิจวิจารน์
๓๙.นายหลง  มิตร์สิตะ(หลวงนรึภัยพิทักส์) -นรึภัยพิทักส์
๔๐.นายเทียน  เลาหเสรสถี(หลวงอัครนิธินิยม) -อัครนิธิ


๔๑.นายอรรถ  โกญจนาวรรน(หลวงอรรถเวทีโกญจนา) -อรรถเวที
๔๒.นายนะ  กาหลง(ขุนนพบุรีราชวัสุ) -นพบุรีราชวัสุ
๔๓.นายจ้อย  วรรนพรึกส์(ขุนสรกิตย์วิจารน์) -สรกิตย์วิจารน์
๔๔.นายตุ้น  ผู้พัธน(หลวงพิพัธนพงส์พานิช) -พิพัธนพงส์พานิช
๔๕.นายภักดิ์  นวะมะรัตน(พระเทพปัญญา) -เทพปัญญา
๔๖.นายระกา  ยุกตาภิรมย์(ขุนยุกตาภิรมย์) -ยุกตาภิรมย์
๔๗.นายปลั่ง  จารุจันทร์(พระภูมิผลารักส์) -ภูมิผลารักส์
๔๘.นายพงส์  มุสิกสาร(ขุนภูมิพิชัย) -ภูมิพิชัย
๔๙.นายโป๊ะ  เหมะนิธิ(หลวงนรัตธุราธร) -นรัตธุราธร
๕๐.นายแก้ว  ประพิน(ขุนอนุสาสน์ทันธกิจ) -อนุสาสน์ทันธกิจ
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 27  เมื่อ 24 มิ.ย. 10, 16:19

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๔  สิงหาคม  ๒๔๘๕  ตอนที่ ๒


๕๑.นายแก้ว  สุขพันธ์(ขุนเสถียรสุขพันธ์) -เสถียรสุขพันธ์
๕๒.นายเซียง  สุริยะ(หลวงรักส์อรรคธน) -อรรคธน
๕๓.นายร้อยตรี เจียง  กลรักส์(หมื่นยุทธกิจชำนาญ) -ยุทธกิจชำนาญ
๕๔.นายร้อยเอก เอิบ  ไกรบูรน์(ขุนไตรตรวจพล) -ไตรตรวจพล
๕๕.นายคำ  รัตนจันทร(หลวงพินิจพนมเขตต์) -พนมเขตต์
๕๖.นายฟอง  รสานนท์(พระยุติกรดำรงสิทธิ์) -ดำรงสิทธิ์
๕๗.นายแปลก  วสุรักขะ(ขุนประชิตพาลพ่าย) -ประชิตพาลพ่าย
๕๘.นายลี  เอี้ยงรักขะ(ขุนจรูญรัตนากร) -รัตนากร   (นามสกุลนี้ซ้ำกับนามสกุลที่ได้มีผู้อื่นขอมาก่อนแล้ว)
๕๙.นายประธาน  นุตกุล(หลวงประทานคดีสาสตร์) -ประทานคดีสาสตร์
๖๐.นายพันตำรวจตรี คอน  ตันตสิงห์(หลวงภักดีรนชิต) -ภักดีรนชิต


๖๑.นายร้อยตำรวจตรี จุน  ปั้นอาวุธ(หมื่นป้องกันภัย) -ป้องกันภัย
๖๒.นายปุ่น  เทสะหาสะ(ขุนการกสิขวิธี) -การกสิขวิธี
๖๓.นายขวัญ  สำราญกิจ(ขุนสำราญสำรวจกิจ) -สำราญสำรวจกิจ
๖๔.นายพันเอก โปร่ง  แรงกล้า(พระแม่นสรแผลง) -แม่นสรแผลง
๖๕.นายเหม  บุรานเสรสถ์(ขุนประสิทธิ์คดี) -ประสิทธิ์คดี
๖๖.นายร้อยตรี เหมาะ  สิริเวชพันธ์(ขุนสิริแพทย์) -สิริแพทย์
๖๗.นายผัน  นิ่มมงคล(ขุนประมานเมทนี) -ประมานเมทนี
๖๘.นายจำปา  ลัดพลี(หลวงประจักส์สมุทเขตร์) -ประจักส์สมุทเขตร์
๖๙.นายร้อยโท แฉล้ม  นีละสุนทร(ขุนโยธีนิรัติสัย) -โยธีนิรัติสัย
๗๐.นายคำตัน  ปีประกาย(ขุนบริรักส์เกสมราสดร์) -บริรักส์เกสมราสดร์


๗๑.นายเมือง  ไชยวันน์(ขุนนิวรน์โรคาพาธ) -นิวรน์โรคาพาธ
๗๒.นายพันตำรวจโท เชย  แววสร(หลวงสรสิทธิ์เรืองเดช) -สรสิทธิ์เรืองเดช
๗๓.นายแบน  นาคะเสถียร(ขุนสรีสุภธน) -สรีสุภธน
๗๔.นายปุ๋ย  โกมลสุต(ขุนประเวทย์ระบิน) -ประเวทย์ระบิน
๗๕.นายวรุน  กัปปิยบุตร(หลวงชลธารธุรารักส์) -ชลธารธุรารักส์
๗๖.นายเพิ่ม  ชัยนรงค์ภักดี  อุนหสูต(หลวงชัยนรงค์ภักดี) -ชัยนรงค์ภักดี
๗๗.นายเลี่ยม  สำเภาแก้ว(ขุนรัตนาภิรักส์) -รัตนารักส์
๗๘.นายอู๋  สถาพรวจนา(ขุนจำรูญเวชสักดิ์) -จำรูญเวชสักดิ์
๗๙.นายสิงโต  ไทยานนท์(พระภักดีสมบัติ) -ภักดีสมบัติ
๘๐.นายผัน  โกมนมล(ขุนทวีราชทรัพย์) -ทวีราชทรัพย์


๘๑.นายวอน  คงทน(ขุนประสารสารกิจ) -ประสารสารกิจ
๘๒.นายเทส  พงส์สิริ(ขุนดิถพงส์พิบูลย์) -ดิถพงส์พิบูลย์
๘๓.นายจาด  กงสะพุกก์(พระยาสยามนนทเขตขยัน) -นนทเขตขยัน
๘๔.นายพันตำรวจตรี ทองคำ  รังคะสมบัติ(หลวงรักสาพลไกร) -รักสาพลไกร
๘๕.นายเอี๋ยง  สิริวัธน์(ขุนนรึมลสมบัติ) -นรึมลสมบัติ
๘๖.นายร้อยเอก สิริ  คงคานนท์(หลวงสรีสรสิทธิ์) -สรีสรสิทธิ์
๘๗.นายล้วน  ผาติน(หลวงหาญชลธี) -หาญชลธี
๘๘.นายกิ้ด  มะระยงค์(หลวงการุนย์นราทร) -การุนย์นราทร
๘๙.นายพุท  ไม่หลวงชั่ว(ขุนเพ่งภูมิพนิช) -เพ่งภูมิพนิช
๙๐.นายพูน  แผ้วพลสง(ขุนเพิ่มพิริยกูล) -เพิ่มพิริยกูล


๙๑.นายเสาร์  สมมิตร(ขุนสมรรถการอักสรกิจ) -สมรรถการอักสรกิจ
๙๒.นายเคลื่อน  รัตนวร(ขุนรัตนวรพงส์) -รัตนวรพงส์
๙๓.นายหรุ่น  เล็กถาวร(ขุนพิทักส์สินาทร) -พิทักส์สินาทร
๙๔.นายชม  ชดิลาลัย(ขุนพิพิธหิรัญการ) -พิพิธหิรัญการ
๙๕.นายยิ้ม  ปานะถึก(หลวงพินัยทันทสิต) -พินัยทันทสิต
๙๖.นายแจ้ง  มิญชา(หลวงสิริมไหสวรรย์) -สิริมไหสวรรย์
๙๗.นายภูน  จันทรทิวา(ขุนพิสาลวรวิทย์) -พิสาลวรวิทย์
๙๘.นายพันตำรวจโท พลอย  กริสนะกลัส(พระยงพลพ่าย) -ยงพลพ่าย
๙๙.นายพันโท ผัน  ชัยปาล(พระภูวนารถนรึบาล) -ภูวนารถนรึบาล
๑๐๐.นายบุญชู  บุนยสวัสดิ์(หลวงสุทธิสารากร) -สุทธิสารากร

บันทึกการเข้า
เทาชมพู
เจ้าเรือน
หนุมาน
*****
ตอบ: 33421

ดูแลเรือนไทย วิชาการ.คอม


เว็บไซต์
ความคิดเห็นที่ 28  เมื่อ 24 มิ.ย. 10, 16:20

หลวงปราณีประชาชน(ลาภ  หงสเวส) - ปราณีประชาชน
รอถามคุณหลวงเล็กว่า มีนามสกุล ปราณีประชาชน จากราชทินนามไหม   แล้วก็เจอจริงๆ   เดิมเป็นพวกหงสเวชนี่เอง
ขอบคุณในความวิริยะที่พิมพ์ให้อ่านมายาวเหยียดค่ะ
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 29  เมื่อ 24 มิ.ย. 10, 16:21

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๔  สิงหาคม  ๒๔๘๕  ตอนที่ ๓๑๐๑.นายถม  อินทรสูต(พระประนาทกรนี) -ประนาทกรนี
๑๐๒.นายร้อยตำรวจโท จเริน  สาลี่(หมื่นจเรินกิจรักสา) -จเรินกิจรักสา
๑๐๓.นายอินทวงส์  วราราช(ขุนวีระภักดี) -วีระภักดี
๑๐๔.นายพันตำรวจเอก ริทธิ์  สพรั่งกิจ(พระแผลงสท้าน) -แผลงสท้าน
๑๐๕.นายร้อยเอก โป๊ะ  วนิชาชีวะ(ขุนรอนรานริปูพ่าย) -รอนรานริปูพ่าย
๑๐๖.นายถาบ  ผลนิวาส(พระยาประชาสรัยสรเดช) -ประชาสรัยสรเดช
๑๐๗.นายสอาด  พันทกุล(ขุนประพันธ์โภคกิจ) -ประพันธ์โภคกิจ
๑๐๘.นายชิต  กงสุวรรน(ขุนมีนรักส์เรืองเดช) -มีนรักส์เรืองเดช
๑๐๙.นายชุนห์  โก้ยสุขโข(ขุนเพ็ชร์เกสตร์นิวาส) -เพ็ชร์เกสตร์
๑๑๐.นายเสม  สตะจูทะ(พระพิพัธน์เพ็ชร์ภูมิ) -พิพัธน์เพ็ชร์ภูมิ๑๑๑.นายบุญจิว  ปากเพรียว(หลวงพิริยะกิจกเสม) -กิจกเสม
๑๑๒.นายบุญสรี  พรรธพานิช(ขุนพรรคพานิช) -พรรคพานิช
๑๑๓.นายร้อยตำรวจตรี สวัสดิ์  สุวรรนบุตร์(หมื่นสวัสดิ์ผดุงกิจ) -สวัสดิ์ผดุงกิจ
๑๑๔.นายแนบ  จุลบริสุทธิ์(ขุนประคุนเขตตรัถ) -ประคุนเขตตรัถ
๑๑๕.นายประกาส  สุวรรนโครธ(ขุนประกาสสุขการ) -ประกาสสุขการ
๑๑๖.นายพันตำรวจเอก เพิ่ม  บุนยะพรรค(พระยาประกอบรนการ) -ประกอบรนการ
๑๑๗.นายพันตำรวจตรี เลื่อน  สุนทรผลิน(หลวงนรินทร์สรสักดิ์) -นรินทร์สรสักดิ์
๑๑๘.นายพันตำรวจโท ทองคำ  สุขบุนย์(หลวงเถลิงรนกาจ) -เถลิงรนกาจ
๑๑๙.นายหลาน  ปัญญามูลวงสา(ขุนพินิจประชารมย์) -พินิจประชารมย์
๑๒๐.นายเวียด  วิบูลย์สมบัติ(หลวงวิมลสัจจารักส์) -วิมลสัจจารักส์๑๒๑.นายทองคำ  ครุฑโกสา(ขุนโลหภูมิพิทยานุการ) -พิทยานุการ
๑๒๒.นายขาว  อินทาปัจ(หลวงชัยอาญา) -ชัยอาญา
๑๒๓.นายชวน  ไชยรักส์(ขุนรักส์ประสาสน์) -รักส์ประสาสน์
๑๒๔.นายแดง  ทองสวัสดิ์(ขุนสุวรรนสวัสดิ์) -สุวรรนสวัสดิ์
๑๒๕.นายพันุ  สรีพันธุ(พระนรึบาลบดี) -นรึบาล
๑๒๖.นายพันตรี ชั้ว  วงส์มูลทรัพย์(หลวงกล้าผจญสึก) -กล้าผจญสึก
๑๒๗.นายปั้นหยา  วัชระเทส(หลวงสมานสิมารักส์) -สมานสิมารักส์
๑๒๘.นายประคุน  ภาคบุตร์(ขุนประคุนคดี) -ประคุนคดี
๑๒๙.นายพงส์  เสตผละ(ขุนพิพิธครุการ) -พิพิธครุการ
๑๓๐.นายพันตรี วงส์  ปัทมะนุต(หลวงประมวลพลภัตต์) -ประมวลพลภัตต์๑๓๑.นายจำรูญ  บัวสี(ขุนสารีรัถวินิจ) -สารีรัถวินิจ
๑๓๒.นายฮั้ว  ป้อมสัมริทธิ์(ขุนอนุการกิจราช) -กิจราช
๑๓๓.นายจีบ  ยลภักตร์(ขุนราชธนบริบาล) -ราชธนบริบาล
๑๓๔.นายร้อยตำรวจตรี นุ่ม  คงจเริน(ขุนตรวจชนประเวสน์) -ตรวจชนประเวสน์
๑๓๕.นายเจ่ง  บุญประเสิด(หลวงประเสิดประสาสตร์) -ประเสิดประสาสตร์
๑๓๖.นายร้อยตำรวจเอก ชิต  อินทะวิภาต(ขุนริทธิ์รนสักดิ์) -ริทธิ์รนสักดิ์
๑๓๗.นายสง่า  สุขโต(ขุนดำเนิรสวัสดิ์) -ดำเนิรสวัสดิ์
๑๓๘.นายสอน  สนสกุล(ขุนหาญหักทุรชน) -หาญหักทุรชน
๑๓๙.นายร้อยตำรวจตรี กิม  วงส์ลี้(หมื่นสังเกตระวังกิจ) -สังเกตระวังกิจ
๑๔๐.นายอินตา  วงส์ประทุม(ขุนสรีประทุมวงส์) -สรีประทุมวงส์๑๔๑.นายลิ้มโป  กำลัง(ขุนพลพิทักส์) -พิทักส์
๑๔๒.นายแพ  อินทภู่(ขุนมลารักส์ระบิน) -มลารักส์ระบิน
๑๔๓.นายจเริน  จันทรเวคิน(ขุนรีบระวังสัพท์) -รีบระวังสัพท์
๑๔๔.นายร้อยเอก ชด  มุสิกานุช(หลวงพิเสสยุทธกิจ) -พิเสสยุทธกิจ
๑๔๕.นายเสิม  เกตุถาวระ(หลวงสรีสมรรถการ) -สรีสมรรถการ
๑๔๖.นายบู่  กันตะบุตร(พระยาราชวรัยยการ) -ราชวรัยยการ
๑๔๗.นายร้อยเอก เชื้อ  ทัพภะสุต(หลวงเชื้อสุรัยยการ) -สุรัยยการ
๑๔๘.นายสิริ  พรึกสากัม(หลวงชำนาญวนกิจ) -ชำนาญวนกิจ
๑๔๙.นายพันตำรวจโท มักทาย  มุสิกลักสน์(พระสท้านไตรภพ) -สท้านไตรภพ
๑๕๐.นายชื่น  กัยจนา(ขุนวิจิตร์ธนสาร) -วิจิตร์ธนสาร๑๕๑.นายเชื้อ  สุกระเสรนี(ขุนบางช้างชำนิ) -บางช้างชำนิ
๑๕๒.นายพุ่ม  ช่วยพูนเงิน(ขุนอุปถัมภ์นรากร) -อุปถัมภ์นรากร
๑๕๓.นายสักดิ์  วงส์สมบูรน์(หลวงสักดิ์สมบูรน์) -สักดิ์สมบูรน์
๑๕๔.นาบยวงส์  เปรมปรีชา(ขุนสังเกตระวังการ) -สังเกตระวังการ
๑๕๕.นายจ่าย  ฉายาพงส์(ขุนปรารพภ์ระบิน) -ปรารพภ์ระบิน
๑๕๖.นายเปรม  โภคาผล(ขุนโลหพรรคพิบูลย์) -พรรคพิบูลย์
๑๕๗.นายร้อยตำรวจตรี ยี่ภู่  ชัยวิเสถ(ขุนชัยเสถสัมพันธ์) -ชัยเสถสัมพันธ์
๑๕๘.นายร้อยโท ผัน  วิจิตรพงส์(ขุนวิจิตรพลเกนท์) -วิจิตรพลเกนท์
๑๕๙.นายพันตรี เวียน  บุนยปรัตยุส(หลวงวรวุธิปรีชาเวชช์) -วรวุธิปรีชาเวชช์
๑๖๐.นายอินสม  อินไจ(ขุนฝายฝึกคนะ) -ฝายฝึกคนะ๑๖๑.นายบุญทวี  ประทุมอิน(พระทวีประสาสน์) -ทวีประสาสน์
๑๖๒.นายแจ่ม  นทีนันทน์(หลวงจงจิตรหิรัญรักส์) -จงจิตร
๑๖๓.นายร้อยเอก หงวน  สิงหนิก(หลวงสิงหนาทนิติรักส์) -สิงหนาทนิติรักส์
๑๖๔.นายบุญปัน  ภัทรางกูล(ขุนชำนินรการ) -ชำนินรการ
๑๖๕.นายเชื้อ  มัดถานนท์(พระวิบูลธนกิจ) -วิบูลธนกิจ
๑๖๖.นายเส็ง  วิรยสิริ(พระยามหาอำมาตยาธิบดี) -มหาอำมาตยาธิบดี
๑๖๗.นายดิตถ์  กะละวิกสิต(ขุนวิกสิตากร) -วิกสิตากร
๑๖๘.นายยิดเส็ง  ตัญญพงส์(ขุนบวรรัตนารักส์) -บวรรัตนารักส์
๑๖๙.นายเหลียง  จลยานนท์(หลวงสมุทรอัสดงค์) -สมุทรอัสดงค์๑๗๐.นายฮวด  หุตะมาน(หลวงวิจารน์นรกิจ) -วิจารน์นรกิจ
๑๗๑.นายสูนย์  เทวัติ(พระอินทโรดม) -อินทโรดม
๑๗๒.นายนวน  สาสตรานนท์(ขุนขจัดสรรพโรค) -ขจัดสรรพโรค
๑๗๓.นายพันโทจเริน  มหาจันทร(พระสัลยวิทย์ปรีชา) -สัลยวิทย์
๑๗๔.นายร้อยเอก ถาด  เปรมจิตต(ขุนเปรมจิตต์ประมวลพล) -เปรมจิตต์ประมวลพล
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3 4 5
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.081 วินาที กับ 20 คำสั่ง