เรือนไทย
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มาเยือน
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ข่าว: การแนบไฟล์ กรุณาใช้ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5
  พิมพ์  
อ่าน: 153761 นามสกุลจากราชทินนาม
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 30  เมื่อ 25 มิ.ย. 10, 08:38

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๒๔  สิงหาคม  ๒๔๘๕ 


๑.นายนาวาตรี หยู่  นายเรือ(หลวงชัยนาวา) -ชัยนาวา
๒.นายนาวาตรี จำเดิม  อันวะนาวิน(หลวงจำเดิมเผด็ดสึก) -จำเดิมเผด็ดสึก
๓.นายสุเมส  โกมลผลิน(ขุนขจิตสารกรรม) -ขจิตสาร
๔.นายแฉล้ม  สุสิมานน(ขุนอัยยราชธนารักส์) -อัยยราชธนารักส์
๕.นายพันตำรวจโท แดง  สุขุมกาญจนะ(หลวงสมรรถกิจบริหาร)-สมรรถกิจบริหาร
๖.นายผวน  ทองสยาม(หลวงอรรถสิทธิสุนทร) -สิทธิสุนทร
๗.นายร้อยเอก จรัส  สมรรคะบุตร์(หลวงจรัสโยธิน) -จรัสโยธิน
๘.นายอิน  นามวง(หมื่นนรมานิตร) -นรมานิตร
๙.นายฟู  แกล้วกล้า(ขุนพรายปิยราสดร์) -ปิยราสดร์
๑๐.นายเมือง  ไชยวันน์(ขุนนิวรน์โรคาพาธ) -นิวรน์โรคาพาธ


๑๑.นายนาวาโท สวัสดิ์  พันธุมคุปต์(พระพิจารน์กลจักร) -พิจารน์กลจักร
๑๒.นายเรือเอก บุญช่วย  พรหมปัทมะ(หลวงพรหมนาวิน) -พรหมนาวิน
๑๓.นายเหล็ก  โสนนายะ(ขุนพิไสยสามลเขตต์) -พิไสยสามลเขตต์
๑๔.นายปุ้ย  บุญประเสิด(ขุนพลานุวัติการ) -พลานุวัติการ
๑๕.นายสงวน  โรจนวิภาต(หลวงสนองนิติธรรม) -สนองนิติธรรม
๑๖.นายนาวาโท วาริน  นุติประภา(พระภารสมุทร) -ภารสมุทร
๑๗.นายเชลง  โชติปาละ(พระนิติกเสตรสุนทร) -นิติกเสตรสุนทร
๑๘.นายวงส์  ปานานนท์(หลวงพินิจอักสร) -พินิจอักสร
๑๙.นายเชื้อ  เทสกุล(ขุนสรสาตร์ชำนาญ) -สรสาตร์ชำนาญ
๒๐.นายเผื่อน  สุนทรโชติ(หลวงไตรเพทพิสัย) -ไตรเพทพิสัย


๒๑.นายเผียน  ชุมวรกายี(หลวงสรีสุพรรนดิถ) -สรีสุพรรนดิถ
๒๒.นายฉาบ  โชติมุกตะ(หลวงทรัพย์สำหรวด) -ทรัพย์สำหรวด
๒๓.นายถาวร  เตชะเสน(หลวงสารกิจปรีชา) -สารกิจปรีชา
๒๔.นายพร  อำนวย(ขุนพรโภคกิจ) -พรโภคกิจ
๒๕.นายโป๊ะ  สกุลคำ(ขุนนรึภัยโภคากร) -นรึภัยโภคากร
๒๖.นายเหลื่อม  สิริพงส์(ขุนบุรพาภิผล) -บุรพาภิผล
๒๗.นายพันตรี ถ้วน  งามเกียรติ(ขุนขจรกิตติยุทธ์) -ขจรกิตติยุทธ์
๒๘.นายร้อยตรี แช่ม  สีหะสุทธิ์(ขุนบันการสุนทร) -บันการสุนทร
๒๙.นายนาวาตรี รอด  โคปาละสุต(ขุนริทธิไกรรนการ) -ริทธิไกรรนการ
๓๐.นายพลุ้ย  อรุนเสวตร(ขุนพิสาลรัสดารักส์) -พิสาลรัสดารักส์


๓๑.นายสวน  สุวรรนเลิส(ขุนสารีธนากร)แ-สารีธนากร
๓๒.นายอุ่น  สิตะบุสย์(พระมนูนาทวิมลกริตย์)แ-มนูนาทวิมลกริตย์
๓๓.นายปิ่น  หิรัญพรหม(ขุนบำรุงราชหิรันย์)แ-บำรุงราชหิรันย์
๓๔.นายพันเอก วิภัติ  หุตานุกรม(พระวิภัติภูมิประเทศ) -วิภัติภูมิประเทศ
๓๕.นายพิชัย  สิริสมบัติ(ขุนสิริรัถเขตต์) -สิริรัถเขตต์
๓๖.จ่านายสิบตรี เผือก  วิทยากาญจน์(หมื่นบริคุตธนาคาร) -บริคุตธนาคาร
๓๗.นายเนร  ช่วยจันทึก(หมื่นประสารประชา) -ประสารประชา
๓๘.นายคำมี  พรมพันไจ(ขุนสีคิ้วคนารักส์) -สีคิ้วคนารักส์
๓๙.นายนาวาเอก ประกอบ  จันทรเวคิน ร.น. (พระประกอบกลกิจ) -ประกอบกลกิจ
๔๐.นายไจ  บัวจิตต์(ขุนจารุราชพิทักส์) -จารุราชพิทักส์


๔๑.นายแสวง  จันทนมนี(หลวงสรีสุพรรนราช) -สรีสุพรรนราช
๔๒.นายกุหลาบ  โพธิสิทธิ์(หลวงสำหรวดรวมผล) -สำหรวดรวมผล
๔๓.นายทองดี  จเรินสิลป์(หลวงวิเสสแพทยา) -วิเสสแพทยา
๔๔.นายพันตรี ติ่ง  โตสมบัติ(ขุนติงสมบัติยุทธ์) -ติงสมบัติยุทธ์
๔๕.นายหยิน  มรึคเวส(หลวงลิขิตสุนทรการ) -ลิขิตสุนทร
๔๖.นายแช  ลิมปะสุวันน(ขุนเลิสดำริห์การ) -เลิสดำริห์การ
๔๗.นายเหยียน  เลขะวนิช(พระยาเลขวนิชธรรมวิทักส์) -เลขวนิชธรรมวิทักส์
๔๘.นายวงส์  ลัดพลี(พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์) -ลัดพลีธรรมประคัลภ์
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 31  เมื่อ 25 มิ.ย. 10, 08:42

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๒๔  กันยายน  ๒๔๘๕  ตอนที่ ๑


๑.นายนิ่ม  อินทสร(หลวงบำราบจันทนิกร) -บำราบจันทนิกร
๒.นายสุข  เพ็นสิริ(ขุนสุขผลพิบูลย์) -ผลพิบูลย์
๓.นายสี  แสงลี(ขุนประจักส์จิตตราสดร์) -ประจักส์จิตตราสดร์
๔.นายพันเอก ฟ้อน  สุวรรนไสละ(หลวงหาญสงคราม) -หาญสงคราม
๕.นายพันโท สุทธิ์  สุขะวาที(หลวงสุทธิสารรนกร) -สุทธิสารรนกร
๖.นายเทียน  วิทนาถ(ขุนนรสรรค์สิทธินาถ) -นรสรรค์สิทธินาถ
๗.นายช่วง  หิรัญวดี(ขุนวัธนกิจพิสาล) -วัธนกิจพิสาล
๘.นายถ้วน  สรีชื่น(ขุนสรีนพนิคม) -สรีนพนิคม
๙.นายจเริน  สัดจอง(หลวงสิทธิวุธินรึเบสร์) -สิทธิวุธินรึเบสร์
๑๐.นายพันตรี เชื้อ  จารุภุมมิก(หลวงพลเดชวิสัย) -พลเดชวิสัย


๑๑.นายมุกดา  อับดุลบุตร์(พระพิพิธภักดี) -พิพิธภักดี
๑๒.นายผาด  โชติวิชัย(ขุนลิขิตวรรนการ) -ลิขิตวรรนการ
๑๓.นายแนม  อกนิสถ์(ขุนธาดาธนากร) -ธาดาธนากร
๑๔.นายเป็ง  พันธโชติ(ขุนสิทธิดิสัยรักส์) -สิทธิดิสัยรักส์
๑๕.นายโห้  น้อยม่วง(ขุนกเสตรรามัญรักส์) -รามัญรักส์
๑๖.นายนุ้ย  ปิ่นนิตย์(หลวงป้องนรภัย) -ป้องนรภัย
๑๗.นายเล็ก  อโนมะสิริ(พระพิทักส์ประชากิจ) -พิทักส์ประชากิจ
๑๘.นายร้อยตำรวจตรี นิ่ม  พวงผกา(ขุนหมั่นสำหรวดพล) -สำหรวดพล
๑๙.นายวงส์  สุดรุ่ง(ขุนสำหรวดแพทยกิจ )-แพทยกิจ
๒๐.นายเพิ่ม  วงส์อินทร์(ขุนวิจิตรบรรนการ) -วิจิตรบรรนการ


๒๑.นายจำรัส  พิมลสรี(ขุนพิมลโพคากร) -พิมลโพคากร
๒๒.นายทองหยู่  ขจรโลก(ขุนขจรประสาสน์) -ขจรประสาสน์
๒๓.นายพันตำรวจตรี จิตร์  จิตตัคคานนท์(หลวงจิตต์การุนราสดร์) -จิตต์การุนราสดร์
๒๔.นายสุย  แก้วสมสุย(หมื่นเวทย์สมบูรน์) -เวทย์สมบูรน์
๒๕.นายวุ่น  แก้วกลับ(หมื่นนันทนรารักส์) -นันทนรารักส์
๒๖.นายฮวย  สิ้วพิทักส์(ขุนพิทักส์ธนรัช) -ธนรัช
๒๗.นายฉาบ  ด้วงทองคำ(ขุนบริบาลบางขุด) -บริบาล
๒๘.นายน้อย  ทาแก้ว(ขุนน้อยนรึบาล) -นรึบาล
๒๙.นายจินดา  ทองรวย(ขุนนรการผดุง) -นรการผดุง
๓๐.นายเม่งชุก  เปาลิวัธน์(ขุนชลชนูปถัมภ์) -ชลชนูปถัมภ์


๓๑.นายกลั่น  นคราวงส์(ขุนอนุรักส์ทันทการ) -อนุรักส์ทันทการ
๓๒.นายจบ  สุนทรหงส์(ขุนจบพนาดร) -จบพนาดร
๓๓.นายถนอม  นิยม(ขุนสวัสดิ์ท่าข้าม) -สวัสดิ์ท่าข้าม
๓๔.นายร้อยตำรวจเอก ผิว วุทวัธน์(หลวงไพรีพินาส) -ไพรีพินาส
๓๕.นายร้อยตำรวจเอก เลี่ยม  วิลัยทอง(หลวงโรมปรปักส์) -โรมปรปักส์
๓๖.นายแถม  วิบูลย์นัติ(ขุนจิตต์พรตการ) -จิตต์พรตการ
๓๗.นายพอน  บุญทอง(หมื่นสท้านทั่วทิด) -สท้านทั่วทิด
๓๘.นายเปง  แสนไจบาล(หมื่นรักราสดร์) -รักราสดร์
๓๙.ด.ต. สรี  วงส์เป็ง(หมื่นสรีพลพรรค) -สรีพลพรรค
๔๐.นายสำลี  หอยสังข์(หมื่นคล่องคำนวณการ) -คล่องคำนวณการ


๔๑.นายไหย่  กิจจาทร(ขุนอุดมภักดี) -อุดมภักดี
๔๒.นายร้อยตำรวจโท ทอง  มูลวงส์(ขุนมูลพงส์อนุพันธ์) -มูลพงส์อนุพันธ์
๔๓.นายบัว  จาตุวร(หลวงพิสุทธิ์ธนารักส์) -พิสุทธิ์ธนารักส์
๔๔.นายวงส์  สารทสังข์(ขุนวงส์ประสาทสุข) -วงส์ประสาทสุข
๔๕.นายร้อยตำรวจตรี บุญมี  เพ็ญสูตร์(หมื่นเพ็ญภักดี) -เพ็ญภักดี
๔๖.นายร้อยตำรวจตรี ปาน  ประยงค์แย้ม(หมื่นบำบัดนรภัย) -บำบัดนรภัย
๔๗.นายบักลิ้ม(ขุนสำราญภักดี) -สำราญภักดี
๔๘.นายเพิ่ม  สังขกุล(หลวงธานินทร์ปถมรัถ) -ธานินทร์ปถมรัถ
๔๙.นายนวม  กริสนะเสรนี(หลวงวรรนวิจารน์กิจ) -วรรนวิจารน์กิจ
๕๐.นายพันโท สวัสดิ์  ไกรเริกส์(หลวงสวัสดิ์กลยุทธ) -สวัสดิ์กลยุทธ
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 32  เมื่อ 25 มิ.ย. 10, 08:43

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๒๔  กันยายน  ๒๔๘๕  ตอนที่ ๒๕๑.นายร้อยเอก ปลั่ง  นุตะเตมีย์(หลวงดำรงสุรินทร์ริทธิ์) -ดำรงสุรินทร์ริทธิ์
๕๒.นายพรมแก้ว  ประกอบกิจ(ขุนนิวาสวุธิกิจ) -นิวาสวุธิกิจ
๕๓.นายพันตำรวจตรี ตาบ  สิลปี(หลวงสิลป์ประสิทธิ์) -สิลป์ประสิทธิ์
๕๔.จ่านายสิบ มา  ภุมรา(ขุนภันทลักสน์จำแนก) -ภันทลักสน์
๕๕.นายชิต  สิริบูรน์(หลวงพิพัธน์กมลาเขต) -พิพัธน์กมลาเขต
๕๖.นายดอกไม้  ยันตดิลก(หลวงพิสลย์พนาธิราช) -พิสลย์พนาธิราช
๕๗.นายพันตรี เมค  สุกระสูยะ(หลวงรุดสรเดช) -รุดสรเดช
๕๘.นายร่วง  วังไหย่(ขุนภารกิจโกสล) -ภารกิจโกสล
๕๙.นายเจ๊ะหมะ  หมานได้เส็น(ขุนอุตส่าห์ราชการ) -อุตส่าห์ราชการ
๖๐.นายบัวกัน  โชติบุตร(ขุนจำเนียรประสาสน์) -จำเนียรประสาสน์


๖๑.นายจุ่น  แซ่โซ(ขุนโสภนโภคัย) -โสภนโภคัย
๖๒.นายอึ่ง  บันเย็น(หลวงเทพสุภา) -เทพสุภา
๖๓.นายสมบูรน์  อัตถะสัมปุนนะ(พระประสาสน์วินิจฉัย) -ประสาสน์วินิจฉัย
๖๔.นายสรีกระทุม   จันทรสาขา(หลวงพิทักส์พนมเขต) -พิทักส์พนม
๖๕.นายพันเอก ชิต  ชวนลิขิกร(พระวิชิตเนติสาตร์) -วิชิตเนติสาตร์
๖๖.นายร้อยเอก เจือ  สุรภัต(หลวงสุรภัตรพิสิสต์) -สุรภัตรพิสิสต์
๖๗.นายตาบ  ตะวันอรุน(ขุนอมัจกิจพิบูลย์) -อมัจกิจพิบูลย์
๖๘.นายพลตรี สักดิ์  อากาสพันธุ(หลวงเสนานรงค์) -เสนานรงค์
๖๙.นายทอง  สัจจมาส(ขุนสัจจมาสสุงกากร) -สัจจมาสสุงกากร
๗๐.นายร้อยตำรวจเอก บุตร์  พันธรักส์(ขุนพันธรักส์ราชเดช) -พันธรักส์ราชเดช


๗๑.นายร้อยตำรวจเอก แปลก  เพียรสวัสดิ์(ขุนประดิสถ์สารบบ) -ประดิสถ์สาร
๗๒.นายแช่ม  บุญสิริ(พระธุรภาคพิบูล) -ธุรภาคพิบูล
๗๓.นายเปล่ง  อารีย์(ขุนจบชลการ) -จบชลการ
๗๔.นายสิทธิ  ขจรวงส์(ขุนสุภการโกสล) -สุภการโกสล
๗๕.นายทองหยู่  ยี่เชนย์(ขุนอักสรสารกิจ) -อักสรสารกิจ
๗๖.นายสังข์  วิชาธร(ขุนสังวรราชทรัพย์) -สังวรราชทรัพย์
๗๗.นายร้อยตำรวจโท เปรียบ  รักส์คิด(ขุนชำนิประสาสน์) -ชำนิประสาสน์
๗๘.นายลุน  จดไธสง(หมื่นฉลาดรักสา) -ฉลาดรักสา
๗๙.นายตอง  สุจริต(ขุนประกาสเวชกิจ) -เวชกิจ
๘๐.นายฉันท์  คล่องใจ(ขุนพิบูลธนสาร) -พิบูลธนสาร


๘๑.นายงี้  กิตติพงส์(หมื่นทยานกำจัดภัย) -กำจัดภัย
๘๒.นายนาก  เพ็ชร์รักส์(ขุนคมคุนวัตร์) -คมคุนวัตร์
๘๓.นายกลีบ  รักส์ประทุม(ขุนประเสิดกรนี) -ประเสิดกรนี
๘๔.นายวุ่ม  แสงทอง(ขุนคำภีร์ชลชาญกิจ) -คำภีร์ชลชาญกิจ
๘๕.นายทองหยู่  เมคสถิต(ขุนสถิตสุโขทัย) -สถิตสุโขทัย
๘๖.นายประกอบ  รัตะสาร(หลวงประทานราสดร์นิกร) -ประทานราสดร์นิกร
๘๗.นายมานิต  จำนงพานิช(ขุนจำนงค์จีนารักส์)-จำนงค์จีนารักส์
๘๘.นายทิพย์  สุนทรกุล  นะชลบุรี(หลวงสุนทรมนูกิจ) -สุนทรมนูกิจ
๘๙.นายอัมพร  ไตรกิตยานุกูล  สาตรพันธุ์(ขุนไตรกิตยานุกูล) -ไตรกิตยานุกูล
๙๐.นายเม้า  นันทวาสน์(ขุนกเสตรสิริบริบาล) -กเสตรสิริบริบาล


๙๑.นายครื้น  ธัชมนี(ขุนนิเทสสารบรรน์) -นิเทสสารบรรน์
๙๒.นายระไว  อรุนสี(หลวงสุนทรเสข) -สุนทรเสข
๙๓.นายทอง  สุวรรนจันทร์(ขุนอนุสิทธิ์สุภการ) -อนุสิทธิ์สุภการ
๙๔.นายร้อยเอก ลอย  กงสบุตร(หลวงพลานุรักส์) -พลานุรักส์
๙๕.นายสวัสดิ์  วิบุลยนัติ(ขุนวิบุญนัติพงส์) -วิบุญนัติพงส์
๙๖.นายหวาด  เมคสุต(หลวงสุภัทรพาหิระผล) -สุภัทรพาหิระผล
๙๗.นายพันตำรวจเอก เหล็ง  กถนานนท์(พระปราบไภยพาล) -ปราบไภยพาล
๙๘.นายโชติ  กนกมนี(พระอัธยาสัยวิสุทธิ์) -อัธยาสัยวิสุทธิ์
๙๙.นายคล้อย  สาสตริน(หลวงสวัสดินาวา) -สวัสดินาวา
๑๐๐.นายพันโท แถว  ทองเนียม(ขุนแถวถะเกิงพล) -แถวถะเกิงพล


๑๐๑.นายพันเอก หยัด  เวมลาน์(พระยาวิทยาสารรณยุต) -วิทยาสารรณยุต
๑๐๒.นายพันตำรวจตรี ทวีสุข  พิสลยบุตร์(หลวงจงจิตต์ประกอบการ) -จงจิตต์ประกอบการ
๑๐๓.นายสนธิ์  พำนักนิคมคาม  เกตกะโกมล(ขุนพำนักนิคมคาม) -พำนักนิคมคาม
๑๐๔.นายเลียบ  สันติมิตร์(หลวงวิชิตภักดี) -วิชิตภักดี
๑๐๕.นายฮวด  คายะนันทน์(หลวงรัตนมนตรี) -รัตนมนตรี
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 33  เมื่อ 25 มิ.ย. 10, 09:02

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๑๔  พฤษภาคม ๒๔๙๑

ขุนจิตรการนทีกิจ(ก๋วย  ประยูรหงส์) -จิตรการนทีกิจ
พระสรลักษณลิขิต(มุ่ย  จันทรลักษณ)-สรลักษณลิขิต


นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๑

หลวงพิศิษฐ์บรรณกร(นายใจ  ไผ้เฉลิม) -พิศิษฐ์บรรณกร


นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๑๒ กันยายน ๒๔๙๒

ขุนอรุณศิริพันธุ์(ต่วน  อรุณศิริ) -อรุณศิริพันธุ์


นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๓

หลวงธุระภารพิสัย(เล็ก  เศวตามร) -ธุระภารพิสัย


นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๒๕  ตุลาคม  ๒๔๙๓

ร้อยเอก ขุนสถิตพิทยายุทธ์(สถิต  สถิตพิทยา) -สถิตพิทยายุทธ์


นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ในคราว  ๑๓  กันยายน  ๒๔๙๔

นายบุษย์  จันทนะมาฬก -เวชรัชต์พิมล 
(ในเอกสารไม่ได้ระบุว่าท่านได้เป็นยศอะไร   ต้องค้นหาต่อไป)
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 34  เมื่อ 25 มิ.ย. 10, 11:46

อนุสนธิจากการได้ตั้งกระทู้ "นามสกุลจากราชทินนาม" นี้ขึ้น มีสมาชิกในเรือนไทยท่านหนึ่งได้ส่งข้อความหลังไมค์มาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับราชทินนามและนามสกุลจากราชทินนามของบรรพบุรุษ  ตลอดจนข้อมูลอื่นและความเห็นที่เกี่ยวข้อง   

ผมได้ค้นและตอบคำถามตามเท่าที่สามารถหาข้อมูลให้ได้ในขณะนี้   ซึ่งคงเป็นที่พอใจแก่สมาชิกท่านนั้นในระดับหนึ่ง   ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าการค้นหาข้อมูลข้าราชการสมัยก่อนเป็นงานไม่ง่ายนัก   


บรรดาข้าราชการที่มีราชทินนามและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ราชทินนามเป็นนามสกุลมีทั้งที่เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและข้าราชการชั้นประทวน    ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรนั้นแม้จะมีมาก  แต่ก็ยังพอค้นหาข้อมูลได้   และมีเอกสารให้ค้นได้อยู่เป็นจำนวนมาก   ส่วนข้าราชการชั้นประทวนนั้น  ยังไม่มีใครได้รวบรวมข้อมูลพอที่จะใช้ค้นคว้าได้  จึงเป็นการยากอยู่ที่สืบหาข้อมูลข้าราชการระดับชั้นผู้น้อยและข้าราชการท้องถิ่น   

การนำเสนอข้อมูลนามสกุลจากราชทินนามนี้จะยังมีต่อไปอีก  โปรดติดตามต่อไป ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 35  เมื่อ 25 มิ.ย. 10, 14:18

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ตั้งแต่  ๒๔๙๔ ถึง ๒๕๐๐

หลวงศุภกิจโกศล(ทรัพย์  ภู่สุวรรณ) –ศุภกิจโกศล    ๓/๑๒/๒๔๙๔

ขุนศรีบรรณสาร –ศรีบรรณสาร    ๓/๙/๒๔๙๕

ขุนสุนทรรัตนารักษ์ –สุนทรรัตนารักษ์    ๓๐/๑๐/๒๔๙๕

ขุนอารีราชการัณย์(ชิด  สุมนดิษย์) –อารีราชการัณย์    ๒๔/๑๑/๒๔๙๕

พระธุระภาคพาหกิจ –ธุระภาคพาหกิจ    ๑๑/๗/๒๔๙๕

พันเอก พระยาศรีสุรสงคราม(เปลื้อง  ดิสกะโยธิน) –ศรีสุรสงคราม    ๒๕/๑๒/๒๔๙๕

พันโท พระเริงรณอาษา –เริงรณอาษา    ๑๗/๗/๒๔๙๖

หมื่นฤทธิธำรง(หมา  วังอุบ) –ฤทธิธำรง    ๑๓/๓/๒๔๙๗

นาวาโท พระวิชิตชลชัย –วิชิตชลชัย    ๑๓/๓/๒๔๙๗

ขุนอุปการนิติเกษตร –อุปการนิติเกษตร    ๒๕/๓/๒๔๙๗

ร้อยเอก พระปทุมเทวาภิบาล –ปทุมเทวาภิบาล    ๑๘/๖/๒๔๙๗

ขุนปาลวัฒน์วิไชย –ปาลวัฒน์วิไชย    ๒๐/๖/๒๔๙๗

ขุนอนุกูลประชา –อนุกูลประชา    ๓/๘/๒๔๙๗

หลวงชำนาญคดี(ฟุ้ง  ภุมมะวัน) –ชำนาญคดี    ๗/๑๐/๒๔๙๗

ขุนประสงค์จรรยา –ประสงค์จรรยา    ๑๔/๙/๒๔๙๘

ร้อยเอก หลวงไกรฤทธิราญ –ไกรฤทธิราญ    ๑๒/๒/๒๔๙๙

พันตรี ขุนชิตปัจจนึก –ชิตปัจจนึก    ๓๐/๑๐/๒๔๙๙

ขุนแสวงรุจิธรรม(งอก  เตียเจริญ) –แสวงรุจิธรรม    ๙/๑๑/๒๔๙๙

พลเอก หลวงหาญสงคราม(พิชัย  หาญสงครามชัย) –หาญสงคราม    ๒๔/๑๒/๒๕๐๐
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 36  เมื่อ 29 มิ.ย. 10, 13:25

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ตั้งแต่  ๒๕๐๑ ถึง ๒๕๐๕


หลวงอรรถโกวิทวที (นิจ  นัยพินิจ) – โกวิทวที    ๗/๓/๒๕๐๑

ขุนวรเทพีพลารักษ์ (แม้น  จวบสินเอี่ยม) – วรเทพีพลารักษ์    ๒๘/๖/๒๕๐๑

พระยาพิทักษ์โลหพิตร (เอ๋งยู  โตกะหุต) – พิทักษ์โลหพิตร    ๙/๘/๒๕๐๑

พันเอก หลวงเกตุนุตสงคราม (นพ  เกตุนุติ) – เกตุนุตสงคราม    ๒๕/๑๒/๒๕๐๑

ขุนสุญาณเศรษฐกร (สุญาณ  รามเดชะ) – สุญาณเศรษฐกร    ๒๔/๔/๒๕๐๒

ขุนโพธิคามบำรุง (ศรีเมือง  ยาแก้ว) – โพธิคามบำรุง    ๒๔/๔/๒๕๐๒

ขุนสฤษฎิ์ธนเกษตร (เชย  รัตนประดิษฐ์) – สฤษฎิ์ธนเกษตร    ๑๖/๖/๒๕๐๒

ขุนรัชฎาภิบาล (เปี่ยน  กาฬพงษ์) – รัชฎาภิบาล    ๑/๑๐/๒๕๐๒

หลวงศรีสิทธิกรรม (เปล่ง  วิสูตรชัย) – ศรีสิทธิกรรม    ๓๑/๓/๒๕๐๓

หลวงบุเรศรบำรุงการ (เจริญ  วงศ์ตลาดขวัญ) – บุเรศรบำรุงการ    ๒๗/๙/๒๕๐๓

พลจัตวา นายกล้าณรงค์ราญ (ปาน  เกสะรานนท์) – กล้าณรงค์ราญ    ๕/๑๐/๒๕๐๓  
(หมายเหตุ  นามสกุลนี้เคยขอใช้มาแล้วครั้งหนึ่ง  เมื่อ  ๒  พ.ค.  ๒๔๘๕)

พระสุริยภักดี (บุญช่วย  วรรธนะภัฏ) – สุริยภักดี    ๑/๑๑/๒๕๐๓

ขุนลักษณวิจารณ์ (ฉุน  สุลักขณธ) – ลักษณวิจารณ์    ๒๓/๘/๒๕๐๕

หลวงกายวิภาคบรรยาย (แถม  ประภาสะวัต) – กายวิภาคบรรยาย    ๓๑/๑๐/๒๕๐๕

ขุนนิพันธ์ประศาสน์ (อุดม  วงศ์ครุฑ) – นิพันธ์ประศาสน์    ๓๑/๑๐/๒๕๐๕

พันเอก หลวงวินิจเวชการ (วินิจ  สงวนสุข) – วินิจเวชการ    ๓๑/๑๐/๒๕๐๕

ขุนสุทธนารักษ์ (นิจ  โกษากุล) – สุทธนารักษ์    ๓๑/๑๐/๒๕๐๕


หมายเหตุ  ทั้งนี้โปรดสังเกตว่า  มีนามสกุลจากราชทินนามบางนามสกุลที่ได้เคยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้มาแล้วครั้งหนึ่ง และได้กลับมาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้อีกครั้ง
บันทึกการเข้า
cooling
อสุรผัด
*
ตอบ: 9


ความคิดเห็นที่ 37  เมื่อ 29 มิ.ย. 10, 13:29

อ่านแล้วเพลินดีครับแถมยังได้ความรู้อีกด้วย ขอบคุณมากๆครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 38  เมื่อ 29 มิ.ย. 10, 13:33

ขอบคุณคุณ cooling ที่กรุณาเข้ามาอ่านกระทู้นี้ ยิ้ม
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 39  เมื่อ 29 มิ.ย. 10, 13:41

ในปลายปี ๒๕๐๕  ได้มีการประกาศบังคับใช้  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พ.ศ. ๒๕๐๕  
โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศยกเลิกกฎหมายประเภทเดียวกันที่ได้ประกาศใช้ก่อน  จำนวน  ๔  ฉบับ  คือ

๑.พระราชบัญญัติขนานนามสกุล  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖

๒.พระราชกำหนดขนานนามสกุลเพิ่มเติม  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๕

๓.พระราชบัญญัติขนานนามสกุล  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๔๘๑

๔.พระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พุทธศักราช  ๒๔๘๔
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 40  เมื่อ 29 มิ.ย. 10, 14:03

ในพระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มีเนื้อหาเกี่ยวกับชื่อตัวและชื่อสกุลที่มาจากราชทินนาม  ดังนี้

    มาตรา  ๗  ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์  หรือผู้เคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์แต่ได้ออกจากบรรดาศักดิ์นั้นโดยมิได้ถูกถอด   จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้นเป็นชื่อตัวหรือชื่อรองก็ได้


    มาตรา  ๘   ชื่อสกุลต้อง

(๑)ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี

(๒)ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม  เว้นแต่ราชทินนามของตน  ของผู้บุพการี  หรือของผู้สืบสันดาน

(๓)ไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์  หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

(๔)ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย

(๕)มีพยัญชนะไม่เกินกว่าสิบพยัญชนะ  เว้นแต่กรณีใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล


     มาตรา  ๑๐  ชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   ให้ถือเสมือนว่าได้จดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัตินี้

      มาตรา  ๑๙  ผู้ใดประสงค์จะใช้ราชทินนามของตน  ของผู้บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล    ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ในท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  แล้วให้นายทะเบียนท้องที่นั้นเสนอต่อไปตามลำดับจนถึงนายทะเบียนกลาง
      เมื่อนายทะเบียนกลางพิจารรษเห็นสมควร   ให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูล   เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว   จึงให้นายทะเบียนท้องที่รับจดทะเบียนชื่อสกุลนั้น  และออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนชื่อสกุลให้แก่ผู้ขอ


   โปรดสังเกตว่า   กฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มข้อความ   อนุญาตให้ผู้สืบสันดานจากผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์  สามารถยื่นคำขอขอใช้ราชทินนามของบุพการีเป็นชื่อสกุลได้   จากเดิมในพระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พุทธศักราช  ๒๔๘๔   กำหนดให้เฉพาะเจ้าของราชทินนามเท่านั้นที่สามารถยื่นคำขอขอใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุลได้เท่านั้น   
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 41  เมื่อ 29 มิ.ย. 10, 14:07

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ตั้งแต่  ๒๕๐๖ ถึง ๒๕๐๙


ขุนเกาะคาคนินทร์ (เฮือน  ยะตานัง) – เกาะคาคนินทร์    ๙/๑/๒๕๐๖
ร้อยตรี ชัยชุมพล  พหลโยธิน  ใช้ราชทินนาม  พหลพลพยุหเสนา  เป็นนามสกุล    ๒๕/๑/๒๕๐๖
หลวงประดิษฐธนสาร (ประดิษฐ  เกาศล) – ประดิษฐธนสาร    ๑/๔/๒๕๐๖
นาวาอากาศเอก ขุนสุทธธรรมประภาษ (ดรุณ  สุทธาชีพ) – สุทธธรรมประภาษ    ๔/๗/๒๕๐๖
นายจิรายุ  ภัทร  ภวมัย  ใช้ราชทินนาม  มหาวินิจฉัยมนตรี  เป็นนามสกุล    ๑๕/๘/๒๕๐๖
นายอานนท์  สนธิสิงห์  ใช้ราชทินนาม  ชำนิศุภการ  เป็นนามสกุล    ๙/๙/๒๕๐๖
พันตรี หลวงฉัตรพลรักษ์ (ฉัตร  พงศ์ศักดิ์) – ฉัตรพลรักษ์    ๖/๑๑/๒๕๐๖
นายสถิตย์  ส่งศิริ  ใช้ราชทินนาม  อาสาสรรพกิจ  เป็นนามสกุล    ๑๗/๑๒/๒๕๐๖


ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน  คงฤทธ์) – คงฤทธิศึกษากร    ๒๓/๓/๒๕๐๗
นายประสิทธิ์  กาญจนดุล  ใช้ราชทินนาม  ชำนาญโกศัยศาสตร์  เป็นนามสกุล    ๒๓/๓/๒๕๐๗
ขุนวิวัฒน์บุญคุปต์ (วิวัฒน์  เสมาทอง) – วิวัฒน์บุญคุปต์    ๑๐/๔/๒๕๐๗
พระนิกรบดี (จอน  สาลิกานนท์) – นิกรบดี    ๓/๙/๒๕๐๗
ขุนนราจีนรณ (เข้  ตั้งกี่) – นราจีนรณ     ๑๖/๙/๒๕๐๗
พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเหลียง  ฮุนตระกูล) – ศรีวิสารวาจา     ๑๔/๑๐/๒๕๐๗
พลโท อวบ  โทณานนท์  ใช้ราชทินนาม  อาสาณรงค์  เป็นนามสกุล    ๒๖/๑๐/๒๕๐๗
ขุนอดุลถิรเขตต์ (เรือง  ชาญะกุล) – อดุลถิรเขตต์    ๑๔/๑๒/๒๕๐๗


ขุนอุทัยทิศพิทักษ์ (ฟู  รักราชการ) – อุทัยทิศพิทักษ์    ๓/๖/๒๕๐๘
หลวงประไพพิทยาคุณ (ทองคำ  ประคุณหังสิต) – ประไพพิทยาคุณ    ๒๑/๖/๒๕๐๘
พันเอก ชาย  ไชยกาล  ใช้ราชทินนาม  อุบลเดชประชารักษ์  เป็นนามสกุล    ๑๕/๗/๒๕๐๘
นายจำรูญ  ชูถมยา  ใช้ราชทินนาม  กิจประชากร  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๓/๘/๒๕๐๘
นายอดิเรก  บำรุงลาภ  ใช้ราชทินนาม  จำรัสฤทธิรงค์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๑๙/๘/๒๕๐๘
หลวงอรรถพิศาลโสภณ (ศิริ  ประทุมรัตน์) – อรรถพิศาลโสภณ    ๒๐/๙/๒๕๐๘
ขุนรัตน์นราทร (จิ้นห่าว  ลิ่มตั้ง) – รัตน์นราทร    ๗/๙/๒๕๐๘
นายสรวง  เต็มสุข  ใช้ราชทินนาม  พิบูลย์เกษตรกิจ  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๔/๑๑/๒๕๐๘
พันตรี หลวงสิทธิกำแหง (อำพัน  ทัศนานนท์) – สิทธิกำแหง    ๑๔/๑๒/๒๕๐๘


นักเรียนนายร้อย สรรค์  โกมลมน  ใช้ราชทินนาม  ทวีราชทรัพย์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๑/๔/๒๕๐๙
นายอวบ  แสงสนิท  ใช้ราชทินนาม  สนิทประชานนท์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๔/๗/๒๕๐๙
ขุนรัตนะแสงศึกษากร (ดา  รัตนะแสง) – รัตนะแสงศึกษากร    ๘/๘/๒๕๐๙
ขุนชลกรณ์พิจารณ์ (ใย  ลิ้นจี่เพชร์) – ชลกรณ์พิจารณ์    ๒๒/๘/๒๕๐๙
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 42  เมื่อ 29 มิ.ย. 10, 14:10

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ตั้งแต่  ๒๕๑๑ ถึง ๒๕๑๕
(๒๕๑๐  ไม่ปรากฏว่ามีผู้ขอใช้นามสกุลที่มาจากราชทินนาม )

นายเฉลิม  อัจฉะกาญจน์  ใช้ราชทินนาม  พิสิษฐ์สังฆการ  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๑๕/๘/๒๕๑๑
เรืออากาศเอก จำเนียร  ฉ่ำบุญรอด  ใช้ราชทินนาม  พิเศษธนศักดิ์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๓/๑๒/๒๕๑๑
นายสนอง  สิทธิวงษา  ใช้ราชทินนาม  โกมลยุทธแพทย์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๗/๑๒/๒๕๑๑


นายวิชัย  โลจายะ  ใช้ราชทินนาม  ปราบปัจจามิตร์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๓๑/๗/๒๕๑๒


นายประเสริฐ  สุวรรณประทีป  ใช้ราชทินนาม  เฉลิมอากาศ  เป็นนามสกุล    ๒๐/๑/๒๕๑๓
นายอรุณ  ปู่แก้ว  ใช้ราชทินนาม  วิจิตรสุนทรการ  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๐/๑/๒๕๑๓
นายชูสง่า  ไชยพันธุ์  ใช้ราชทินนาม  ฤทธิประศาสน์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๑๖/๖/๒๕๑๓
หลวงยุกตเสวีวิวัฒน์ (สิระ  ยุกตะเสวี) – ยุกตเสวีวิวัฒน์    ๕/๘/๒๕๑๓
หลวงนรกิจบริหาร (นรกิจ  กนิษฐสุต) – นรกิจบริหาร    ๘/๑๐/๒๕๑๓
ขุนประเสริฐสรรพกิจ (วิเชียร  วงศ์แก้ว) – ประเสริฐสรรพกิจ    ๒๒/๑๐/๒๕๑๓
นายอับดุลรามาน  บานีวัน  ใช้ราชทินนาม  ศรีตุลาการ  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๕/๑๒/๒๕๑๓


นางสาวสุมณี  ว่องไว  ใช้ราชทินนาม  ราญรอนอริราช  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๙/๓/๒๕๑๔
นายเฉลิม  สะดอ  ใช้ราชทินนาม  ประชุมกาเยาะมาต  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๐/๕/๒๕๑๔
หลวงสุขเวชชวรกิจ (จรูญ  ทองคง) – สุขเวชชวรกิจ    ๑๒/๑๐/๒๕๑๔


นายสำอาง  หาระบุตร  ใช้ราชทินนาม  วิเลขกิจโกศล  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๖/๑/๒๕๑๕
พันตรี ทวีศักดิ์  โหระกุล  ใช้ราชทินนาม  ประหาริปูราบ  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๑๑/๒/๒๕๑๕
พันเอก สุรพล  ศรีอุทัย  ใช้ราชทินนาม  บรรณกิจโศภน  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๔/๘/๒๕๑๕
นายวิศิษฐ์  อิทธิไมยยะ  ใช้ราชทินนาม  สิทธิธนากร  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๑๔/๙/๒๕๑๕
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 43  เมื่อ 29 มิ.ย. 10, 14:14

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ตั้งแต่  ๒๕๑๖ ถึง ๒๕๓๐


นายวรทัศน์  วรรตะธร  ใช้ราชทินนาม  พิพิธโภคารักษ์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒/๔/๒๕๑๖
ร้อยตรี สมโภช  วาสะศิริ  ใช้ราชทินนาม  พิพัฒน์ภูมิพิเศษ (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๘/๖/๒๕๑๖
นายสมทบ  ชัยพันธุ์  ใช้ราชทินนาม  นรพรรคพฤฒิกร  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๖/๑๒/๒๕๑๖


นายฐิติพงศ์  สุวรรณิน  ใช้ราชทินนาม  อรรถวุฒิวรวาจก์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๑๔/๒/๒๕๑๗
นายนิวัติ  นิลแก้ว  ใช้ราชทินนาม  สาครธนากร  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๐/๔/๒๕๑๗
นายดิเรก  สุภาภา  ใช้ราชทินนาม  สงวนราชทรัพย์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๙/๗/๒๕๑๗
นายศุภชัย  ภุมราพันธ์  ใช้ราชทินนาม  พิพัฒน์ธนผล  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๕/๙/๒๕๑๗


นายสุรฤทธิ์  วินทุพราหมณกุล  ใช้ราชทินนาม  พนผลารักษ์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๔/๓/๒๕๑๘


นายอรรณพ  พิพัฒน์นนทชัย  ใช้ราชทินนาม  อาจราชกิจ  (ราชทินนามของตา)  เป็นนามสกุล    ๗/๑/๒๕๑๙


นายพร  เรศานนท์  ใช้ราชทินนาม  สุวรรณวาจกกสิกิจ  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๑๕/๑๐/๒๕๒๐


นางสมบูรณ์  สุวรรณชีพ  ใช้ราชทินนาม  สังวรยุทธกิจ  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๑๙/๕/๒๕๒๑


นายสฐี  ผ่องโชค  ใช้ราชทินนาม  กุฎีภิรมย์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๑๘/๑/๒๕๒๖
เรืออากาศเอก ภิญโญ  ปานะถึก  ใช้ราชทินนาม  วิเทศวรกิจ  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๖/๕/๒๕๒๖
นางเอื้ออาภา  ปริญญาตร  ใช้ราชทินนาม  ธรรมสารประศาสน์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๖/๕/๒๕๒๖
ร้อยตำรวจเอก เกรียงยุทธ  วิมุกตานนท์  ใช้ราชทินนาม  ฤทธิศักดิ์ชลเขตร  (ราชทินนามของปู่)  เป็นนามสกุล    ๓๑/๘/๒๕๒๖


นายธัญธวัช  แย้มประดิษฐ์  ใช้ราชทินนาม  พัสดุประดิษฐ์  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๕/๙/๒๕๒๙


นายภักดี  ลิ้มสุวรรณ  ใช้ราชทินนาม  เจริญราชภักดี  (ราชทินนามของตา)  เป็นนามสกุล    ๖/๑/๒๕๓๐
บันทึกการเข้า
luanglek
นิลพัท
*******
ตอบ: 2894


ความคิดเห็นที่ 44  เมื่อ 29 มิ.ย. 10, 14:18

นามสกุลที่มาจากราชทินนาม ตั้งแต่  ๒๕๓๑ ถึง ๒๕๔๐


นายพลลักษณ์  สุพัฒน์  ใช้ราชทินนาม  สุพัฒน์ราชโภค  (ราชทินนามของบิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๕/๑/๒๕๓๑


นายศราวุธ  ภมรพล  ใช้ราชทินนาม  สุรศักดิเสนา  (ราชทินนามของพันเอก  พระยาสุรศักดิเสนา (โต๊ะ  ภมรพล) ปู่)  เป็นนามสกุล    ๒๘/๗/๒๕๓๒


พันตรี สมศักดิ์  ประกอบสุข  ใช้ราชทินนาม  ประกอบศุขราษฎร์  (ราชทินนามของขุนประกอบศุขราษฎร์ (เมืองแสน  ประกอบศุข) ปู่)  เป็นนามสกุล    ๒๙/๑/๒๕๓๓
พันตรี ดำรงศักดิ์  ปริกสุวรรณ  ใช้ราชทินนาม  ยุตติศาสตรโกศล  (ราชทินนามของหลวงยุตติศาสตรโกศล (ยู่กิง  ปริกสุวรรณ) บิดา)  เป็นนามสกุล    ๒/๑๐/๒๕๓๓


นายเฉลิม  มลิลา  ใช้ราชทินนาม  นิติเขตต์ปรีชา  (ราชทินนามของหลวงนิติเขตต์ปรีชา (ช่องเหล็ง  มลิลา) บิดา)  เป็นนามสกุล    ๑๓/๕/๒๕๓๔
นายยอดบุณย์  บุณยานุเคราะห์  ใช้ราชทินนาม  พิทักษ์ภูเบนทร์  (ราชทินนามของร้อยเอก หลวงพิทักษ์ภูเบนทร์ (ยอด  บุณยานุเคราะห์) ปู่)  เป็นนามสกุล    ๑๗/๑๐/๒๕๓๔


นางสาวต้องจิต  ค้ำคูณ  ใช้ราชทินนาม  วิชิตสรพล  (ราชทินนามของพันโท พระวิชิตสรพล (วิชิต  วีรพลิน) ตา)  เป็นนามสกุล    ๒๕/๒/๒๕๓๕
ร้อยตรี ประพันธ์  สุนทรมณี  ใช้ราชทินนาม  พิบูลย์บรรณกิจ  (ราชทินนามของขุนพิบูลย์บรรณกิจ (เพิ่ม  สุนทรมณี) บิดา)  เป็นนามสกุล    ๑๗/๘/๒๕๓๕


พันเอก วรยุทธ  เทียมศิลปไชย  ใช้ราชทินนาม  รักษายุทธภัณฑ์  (ราชทินนามของร้อยโท ขุนรักษายุทธภัณฑ์ (ทุย  เทียมศิลปไชย) ปู่)  เป็นนามสกุล    ๑๒/๕/๒๕๓๖


นายอติชาติ  วิเศษพงษา  ใช้ราชทินนาม  ประจักษ์สงคราม  (ราชทินนามของร้อยเอก หลวงประจักษ์สงคราม (ผ่อง  อรัณยภูติ) ตา)  เป็นนามสกุล    ๑๔/๑/๒๕๓๗


นายมนัส  ศรีสมบูรณ์  ใช้ราชทินนาม  มนุญประศาสน์  (ราชทินนามของขุนมนุญประศาสน์ (อ่วง  ศรีสมบูรณ์) บิดา)  เป็นนามสกุล    ๒๑/๑๑/๒๕๔๐
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4 5
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

XHTML | CSS | Aero79 design by Bloc หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.048 วินาที กับ 19 คำสั่ง