ท่านผู้หญิงของไทย

(1/11) > >>

ritti018:
อยากทราบว่าปัจจุบันมีท่านผู้หญิงที่ยังมีชีวิตอยู่กี่ท่านครับ ใครบ้าง ซึ่งบางท่านมีอายุยืนมากเลยนะครับ เช่น ท่านผู้หญิงโพยม  เสนีย์ณรงค์ฤทธิ์(อายุ ๑๐๒ ปี) ท่านผู้หญิงยสวดี  อัมพรไพศาล(อายุ ๑๐๒ ปี) ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์  ณ อยุธยา(อายุ ๙๙ ปี) เป็นต้น ใครทราบก็ช่วยตอบด้วยนะครับ   ขอบคุณครับ

เทาชมพู:
ทราบว่ามีหนังสือที่รวบรวมรายชื่อท่านผู้หญิงทั้งหมดไว้  น่าเสียดายที่ไม่มีหนังสือเล่มนี้  จึงขอตอบจากความจำไปก่อนนะคะ
ไม่ได้เรียงลำดับตามตัวอักษร หรืออายุ หรือปีก่อนหลังที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ

ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ
ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์
ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัติ์
ท่านผู้หญิงจิตรวดี   จุลานนท์
ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช
ท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล
ท่านผู้หญิงพรรณวดี  จุฑารัตนกุล
ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
ท่านผู้หญิงจรุงจิต ทีขะระ
ท่านผู้หญิงสุภรเพ็ญ  หลวงเทพ
ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย
ท่านผู้หญิงเกื้อกูล  เสถียรไทย
ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
ท่านผู้หญิงศรีนาถ  สุริยะ
ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน

คงจะมีผู้รู้ท่านอื่นๆเข้ามาตอบเพิ่มเติม  ให้ได้ค่ะ

bookaholic:
ผมเจอในวิกิ เลยเอามาลง แต่ไม่ทราบว่ารายชื่อเหล่านี้ update หรือไม่
ต้องขออาจารย์และท่านอื่นๆมาตรวจสอบอีกทีครับ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87

รายพระนาม และรายนามท่านผู้หญิง

ปัจจุบัน
 
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร (หม่อมราชวงศ์จีริกัญญา กิติยากร) (ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์ฉัตรแก้ว ดิศกุล) (นางสนองพระโอษฐ์)
หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัช รัชนี (หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัช วรวรรณ) (นางสนองพระโอษฐ์ และเป็นหม่อมใน หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี)
ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา(หม่อมราชวงศ์ทินะประภา -)
ท่านผู้หญิงนภกานต์ สุวรรณจินดา (หม่อมราชวงศ์นภกานต์ -)
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ (หม่อมราชวงศ์บุตรี กฤดากร) (รองราชเลขาธิการ)
ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์ (หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร) (พระขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุปผา (หม่อมราชวงศ์รวิจิตร์ วรวรรณ) (ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
ท่านผู้หญิงรสลิน คัคณางค์
ท่านผู้หญิงวรรณพิมล วรวรรณ
ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี (หม่อมราชวงศ์เหมือนจิต ประวิตร) (ภริยานายวาปี ภิรมย์ภักดี)
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร (หม่อมราชวงศ์วิวรรณ วรวรรณ) (ธิดาในกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์)
ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน (หม่อมราชวงศ์สุจิตคุณ กิติยากร) (ภริยานายอาสา สารสิน ราชเลขาธิการ)
ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน (หม่อมหลวงนราวดี ทวีวงศ์) (นางสนองพระโอษฐ์)
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย (หม่อมหลวงเพ็ญศรี ศรีธวัช) (นางสนองพระโอษฐ์ - ภริยานายแก้วขวัญ วัชโรทัย)
ท่านผู้หญิงสารภี มิ่งเมือง (หม่อมหลวงสารภี สนิทวงศ์)
หม่อมประพาส จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงกระจ่างศรี กีรติบุตร
ท่านผู้หญิงกรัณฑ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สุจริตกุล) (นางสนองพระโอษฐ์ - พระสหายในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์ (สุจริตกุล) (นางสนองพระโอษฐ์ - ภริยานายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์)
ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์ (ผู้อำนวยการกองศิลปาชีพ)
ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร (ภริยาจอมพลถนอม กิตติขจร)
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ (อุรัสยะนันท์) (รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
คุณจันทิมา พึ่งบารมี
คุณจับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลลานนท์
ท่านผู้หญิงเจริญ อดิเรกสาร (ภริยาพลเอก พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร)
ท่านผู้หญิงโฉมศรี วินิจฉัยกุล
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย (เจ้าของโรงแรมดุสิตธานี)
ท่านผู้หญิงชวนชื่น หุตะสิงห์
ท่านผู้หญิงเชื้อชื่น บุนนาค
ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา (ภริยาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล)
ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน (สุจริตกุล) (นางสนองพระโอษฐ์ - ภริยาพลตำรวจเอกเภา สารสิน)
ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)
ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ (อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา)
ท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ
ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา (ศรียาภัย) (ภริยาพลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา องคมนตรี)
ท่านผู้หญิงนงเยาว์ มาลากุล (ภริยาหม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล)
พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ (โสพจน์) (ภริยาพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ)
ท่านผู้หญิงประเทือง คชภักดี
ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ
ท่านผู้หญิงประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ (หม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ)
ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล (สุวรรณรัฐ) (นางสนองพระโอษฐ์ - พี่สาวนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี)
คุณพรสม กุณฑลจินดา
ท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์(ณ นคร) (ภริยาพลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (ม.ล.เล็ก สนิทวงศ์) -มารดานายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี)
ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร
ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ (ภริยาพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี)
ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (ไกรยง) (ภริยาหม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ องคมนตรี)
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ (รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ
ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน (บุณยะประสพ) (นางสนองพระโอษฐ์ - ภริยานายอุกฤษ มงคลนาวิน)
ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล (ศรีวิสารวาจา) (ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
คุณมัณฑนา ราชวัลลภานุสิษฐ์ (พี่สาว ท่านผู้หญิงวิยะดา กฤดากร ณ อยุธยา)
ท่านผู้หญิงโมฬี คอมันตร์
ท่านผู้หญิงยศวดี บูรณะสัมฤทธิ์ อัมพรไพศาล
ท่านผู้หญิงลดาวัลย์ สมันตรัฐ (นางสนองพระโอษฐ์)
ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) (เจ้าของโรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์แนลชั่นแนล) (ภริยา นายพินิจ สมบัติศิริ อดีตอธิบดีกรมการศาสนา)
พันตำรวจเอก ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สุทธิพงศ์) (ภริยานายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรี)
ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา (ภริยาหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี)
ท่านผู้หญิงวรามาส สุนทรภัค
คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงวนิดา พูนศิริวงศ์
พันเอก ท่านผู้หญิงวัฒนา วัชโรทัย (ภรรยานายขวัญแก้ว วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง)
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
คุณวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
คุณวิไล อมาตยกุล (พระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)
ท่านผู้หญิงศรี ลิมปิชาติ (ม.ร.ว. ศรี โสณกุล...)
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค ( แพทย์หลวง )
ท่านผู้หญิงศรีนาถ สุริยะ (พระอาจารย์ใน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี)
ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์
ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ (ประธานมูลนิธิจุฬาราชมนตรี)
ท่านผู้หญิงสมรักษ์ หุตินทะ
ท่านผู้หญิงสอาด ศิรินาวิน
ท่านผู้หญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา
ท่านผู้หญิงสิริ สารสิน (ภริยานายพจน์ สารสิน - อดีตนายกรัฐมนตรี)
ท่านผู้หญิงสุกรี บุณยอาคม
ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย (ลดาวัลย์) (พระนัดดาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ - ภริยานายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
ท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช
ท่านผู้หญิงสุภรเพ็ญ หลวงเทพ (รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช (ยุกตะเสวี) (มารดา ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ท่านผู้หญิงสุริยนันทา สุจริตกุล (ม.จ.สุริยนันทา สุริยง)
ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช
ท่านผู้หญิงแส อัตถากร
ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ (หม่อมราชวงศ์สำอางวรรณ เทวกุล) (ภริยานายบัญชา ล่ำซำ, มารดานายบัณฑูร ล่ำซำ)
พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ(สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) (พี่สาวนายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาอดีตองคมนตรี)
ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา (นางสนองพระโอษฐ์ ภรรยานายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ท่านผู้หญิงอรสา ล่ำซำ (น้องสาวท่านผู้หญิงวิริยา ชวกุล)
ท่านผู้หญิงอรอวร อิศรางกูร ณ อยุธยา (ภริยานายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตองคมนตรี มารดานายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ท่านผู้หญิงอารียา มาลากุล ณ อยุธยา (ภริยานายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ (อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา)
ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร (ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
ท่านผู้หญิง ออมทรัพย์ สุจริตกุล

ถึงแก่อนิจกรรม
ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์ รสลิน คัคณางค์
ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ (หม่อมหลวงนวลผ่อง สนิทวงศ์) (ธิดาท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี)
ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ (หม่อมหลวงพวงร้อย สนิทวงศ์)
หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิง ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร
ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค นางสนองพระโอษฐ์ พระญาติในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิง พรสม กุฑลจินดา
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (ภริยานายปรีดี พนมยงค์)
ท่านผู้หญิง แส อัตถากร
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช
ท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤดากร
ท่านผู้หญิงทัดสมัย เศวตรเศรณี คุณข้าหลวงชั้นผู้ใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา (ถึงแก่อนิจกรรม)
ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาคำ
ท่านผู้หญิงสุกรี บุณยอาคม
ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร
ท่านผู้หญิงประยงค์ สนิทวงศ์
ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์
ท่านผู้หญิงสิริ สารสิน
ท่านผู้หญิงโฉมศรี วินิจฉัยกุล
ท่านผู้หญิงอ้อมบุญ สิงหลกละ
ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
หม่อมเจ้าทรงอัปสร รพีพัฒน์
ท้าวศรีสัจจา (ท่านผู้หญิงสังวาลย์ บุณยรัตพันธ์)
ท่านผู้หญิงยุภา อายุรกิจโกศล (ยุภา ภมรประวัติ)
ท่านผู้หญิงเนื่องสนิท สิทธิสุนทร
ท่านผู้หญิง ลำเจียก หงส์ลดาลมภ์
ท่านผู้หญิงจรวย สุรณรงค์
ท่านผู้หญิงเจือทอง อุรัสยะนันท์
ท่านผู้หญิงไสว จารุเสถียร (ภรรยาจอมพลประภาส จารุเสถียร)
ท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร (สนิทวงศ์) (ภริยาหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร)

ritti018:
ผมจะเอามาเฉพาะท่านที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ท่านผู้หญิงนราวดี  ชัยเฉนียน
ท่านผู้หญิงภรณี  มหานนท์(๖๑ ปี)
ท่านผู้หญิงศรีนาถ  สุริยะ(๙๒ ป๊)
ท่านผู้หญิงอังกาบ  บุณยัตฐิติ
ท่านผู้หญิงสุภรเพ็ญ  หลวงเทพ
ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์  วณิกกุล(๘๒ ปี)
ท่านผู้หญิงประไพ  ศิวโกเศส(๘๗ ปี)
ท่านผู้หญิงพรรณวดี  จุฑารัตนกุล(๖๗ ปี)
ท่านผู้หญิงมรว.ประสานสุวรรณ  สุวรรณรัฐ(๘๕ ปี)
ท่านผู้หญิงนิออน  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงอภิรดี  ยิ่งเจริญ(๘๓ ปี)
ท่านผู้หญิงสุวรรณี  พัฒน์พงษ์พานิช
ท่านผู้หญิงจิตรวดี  จุลานนท์(๖๐ ปี)
ท่านผู้หญิงวนิดา  พูนศิริวงศ์
ท่านผู้หญิงเชื้อชื่น  บุนนาค(๙๐ ปี)
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ฑีขะระ(๖๔ ปี)
ท่านผู้หญิงบุนเรือน  ชุณหะวัน(๙๐ ปี)
ท่านผู้หญิงวิลาวัลย์  วีรานุวัตน์
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี  วัชโรทัย(๗๘ ปี)
ท่านผู้หญิงเจริญ  อดิเรกสาร(๙๐ ปี)
ท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย(๘๔ ปี)
ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์  สมบัติศิริ(๙๐ ปี)
ท่านผู้หญิงสุมาลี  จาติกวณิช(๗๘ ปี)

วันนี้พอก่อนนะครับ แล้วจะมารายงานใหม่ครับ

ritti018:
วันก่อนค้นเจอ 1 ทานแต่ท่านถึงแก่อสัญกรรมไปแล้วนะครับ คือ ท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา(2433-2529 อายุ 96 ปี) ภริยาของพระยาภะรตราชา(ม.ล.ทศทิศ  อิศรเสนา*2429-2518 อายุ 89 ปี) และยังเป็นมารดาของ ดร.กัลย์  อิศรเสนา ณ อยุธยา(2456-2539) นายอายุส  อิศรเสนา นางสุคนธา  โบเยอร์ และท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์  บุญยะคุปต์(2465-ปัจจุบัน อายุ 87 ปี)...

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป